Compartir
El Reial decret llei 2/2022, publicat al BOE del dia 23 de febrer de 2022, adopta mesures urgents per a la protecció dels treballadors autònoms i altres mesures per reactivar la economia i per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica.

Destaquem el següent:

Treballadors autònoms. Exoneracions de cotització

Beneficiaris: Afecta als treballadors autònoms que vinguessin percebent fins el 28 de febrer de 2022, alguna de les prestacions per cessament d’activitat que estaven associades a la pandèmia.

Període d’exoneració: Quotes del RETA de març a juny de 2022.

Import de l’exoneració: 90% al març, del 75% a l’abril, del 50% al maig i del 25% al ​​juny, sempre que mantinguin l’alta al RETA fins al 30 de juny del 2022.

Treballadors autònoms. Prestació per cessament d’activitat

Beneficiaris: Treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats a partir del dia 1 de març de 2022, com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció a la propagació del virus COVID-19, o mantinguin pels mateixos motius la suspensió de la seva activitat iniciada amb anterioritat a la data indicada.

Prestació: Els beneficiaris tindran dret a una prestació extraordinària de cessament d’activitat per una quantia del 70% de la base mínima de cotització i amb durada màxima de 4 mesos (fins a 30 de juny de 2022), i també estaran exempts de l’obligació de cotitzar. Serà compatible amb ingressos del treball per compte aliè inferiors a 1,25 vegades el SMI.

Pròrroga dels ERTO

Pròrroga: Es prorroguen fins al 31 de març de 2022 i de forma automàtica els ERTO vigents a 24 de febrer de 2022. La pròrroga inclou els ERTO-COVID (vinculats a la crisi pandèmica) i els ERTO-ETOP (per impediment o per limitació de l’activitat).

Beneficis: Als ERTO prorrogats, els seran d’aplicació durant el mes de març de 2022 una exoneració del 90% de l’aportació empresarial en el cas dels ERTO per impediment prorrogats. Les empreses acollides als ERTO per limitacions d’activitat o ERTE-COVID prorrogats tindran una exoneració del 60% si fan accions formatives, i del 30% (empreses de menys de 10 treballadors) i del 20% (amb 10 o més treballadors) per a aquells supòsits en què no es posin en marxa plans de formació.

Artistes

La durada de les prestacions i subsidis, previstos als articles 2, 3 i 4 del RD-llei 32/2020, per a artistes en espectacles públics, per al personal tècnic o auxiliar al sector de la cultura i per a professionals taurins, es prorroga fins al dia 30 de juny de 2022.

Atenció a persones amb Covid-19

El “Plan MECUIDA”, que regula el dret d’adaptar i/o reduir la jornada laboral de les persones treballadores per atendre els deures de cura com a conseqüència del COVID-19 estén la seva vigència fins al 30 de juny del 2022.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors