Compartir

En el BOE del passat dia 7 de març es va publicar el el Reial Decret Llei 6/2019, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació. Aquesta disposició ja es vigent des del passat dia 8 de març i ha estat convalidada per resolució del Congrés de Diputats del dia 2.4.2019. Destaquem el següent:

 

A “treball d’igual valor” no hi pot haver diferent retribució entre homes i dones dintre una mateixa empresa:

 • S’entén treball d’igual valor  quan la naturalesa de les funcions o tasques efectivament encomanades, les condicions educatives, professionals o de formació exigides per al seu exercici, els factors estrictament relacionats amb el seu acompliment i les condicions laborals en les quals aquestes activitats es duen a terme en realitat siguin equivalents.

 

Totes les empreses hauran de dur un registre dels salaris:

 • Aquest registre l’hauran de dur totes les empreses amb independència del nombre de treballadors, amb la finalitat de que es pugui verificar la igualtat de tracte.
 • A aquest registre hi tindran accés els treballadors a través de la seva representació sindical o del delegat de personal.
 • En empreses de 50 o més treballadors, si la mitjana de retribucions d’un dels grups d’homes i dones fos superior a l’altra en un 25% o més, l’empresa haurà d’incloure en el registre la justificació de que la que diferència no es deguda a discriminació per raó de sexe.

 

Plans d’igualtat en empreses de més de 50 treballadors (fins ara sols els havien de tenir les empreses de més de 250 treballadors):

 • Empreses de més de 50 treballadors: L’hauran d’elaborar i aplicar en el termini de tres anys.
 • Empreses de 100 a 150 treballadors: L’hauran d’elaborar i aplicar en el termini de dos anys.
 • Empreses de 150 1 250 treballadors: L’hauran d’elaborar i aplicar en el termini d’un any.
 • Es determina el contingut mínim dels plans d’igualtat i es crea un registre obligatori pels mateixos.

 

Període de prova:

 • S’estableix que durant el període de prova, la resolució del contracte a instància empresarial serà nul·la en el cas de les treballadores embarassades i des de la data d’inici de l’embaràs fins al part, tret que concorrin motius no relacionats amb l’embaràs o la maternitat.

 

Durada de la suspensió del contracte de treball per naixement i atenció dels menors de 12 mesos:

 • Mare biològica: 16 setmanes, de les quals 6 ininterrompudes, a jornada completa, immediatament posteriors als part. Les setmanes restants les podrà distribuir a la seva voluntat a jornada completa o a temps parcial, si bé podrà anticipar fins a 4 setmanes abans del part.
 • Progenitor diferent de la mare biològica. Es el que anomenem permís de paternitat:
  • A partir 1 d’abril 2019: 8 setmanes, de les quals 2 setmanes ininterrompudes hauran de ser immediates després del part. La mare li podrà cedir fins a 4 setmanes.
  • A partir 1 de gener 2020: 12 setmanes, de les quals 4 setmanes ininterrompudes hauran de ser immediates després del part. La mare li podrà cedir fins a 2 setmanes.
  • A partir 1 de gener 2021: 16 setmanes de les quals 6 setmanes ininterrompudes hauran de ser immediates després del part. Cap dels progenitors podrà cedir setmanes a l’altre.
 • Durant aquest període el contracte de treball quedarà en suspens i l’empresa no haurà de pagar el salari ni haurà de cotitzar a la Seguretat Social. Els treballadors i les treballadores beneficiàries rebran un subsidi de la Seguretat Social equivalent al 100% de la seva base reguladora (base de cotització).

 

Permís per atenció a lactants, fins els 9 mesos, tant pel pare com per la mare:

 • El permís consistirà en una hora diària que es podrà dividir en dues fraccions o reduir la jornada en mitja hora.
 • Aquest es un dret individual del treballador o treballadora i no es podrà transferir de l’un a l’altra. No obstant si les dues persones treballen en la mateixa empresa es permet limitar el seu exercici.

 

Adaptació de la durada i distribució de la jornada de treball en cas de treballadors i treballadores amb fills o filles menors de 12 anys:

 • Els treballadors i les treballadores amb fills menors de 12 anys tenen dret a demanar les adaptacions en la durada i distribució de la jornada de treball i en la forma de prestació, inclòs treball a distància, per fer front a la conciliació de la vida familiar i laboral.
 • Les condicions de l’exercici d’aquest dret les haurà d’establir el conveni col·lectiu. Cas contrari l’empresa haurà d’obrir un procés de negociació amb la persona treballadora durant un màxim de 30 dies. En cas de negativa de l’empresa s’haurà d’indicar els motius i la decisió es podrà recórrer davant el Jutjat Social.

 

Treballadores i treballadors autònoms:(Tindrà efectes a partir del dia 1 d’abril):

 • Tindran una bonificació del 100% de la quota del RETA (Seguretat Social) durant els períodes de descans per naixement. adopció. guarda amb fins d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural. El requisit es que aquest període tingui una durada d’almenys un mes.
 • Les treballadores autònomes que haguessin cessat en la seva activitat per naixement de fills, adopció, guarda acolliment o tutela, tindran dret a una tarifa plana de 60 euros mensuals durant 12 mesos si tornen a iniciar una activitat per compte propi dintre els dos anys següents.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat,o, montsepla@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors