Compartir

En el BOE del dia 4 de novembre s’ha publicat el Reial decret llei 32/2020, de 3 de novembrepel qual s’aproven mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural en relació a la crisi sanitària. Entra en vigor el dia 5 de novembre de 2020. destaquem el següent:

Subsidi especial per desocupació

  • Import i durada: S’estableix un subsidi especial per desocupació, de 430 euros al mes durant 90 dies, per a les persones que entre el 14 de març i el 30 de juny passats van esgotar la prestació, subsidi o ajuda de les que s’haguessin beneficiat dins de l’acció protectora per desocupació, sense necessitat de complir el termini d’espera d’1 mes ni acreditar la falta de rendes ni l’existència de responsabilitats familiars.
  • Termini de presentació de la sol·licitud: del 6 al 30 de novembre de 2020.

 

 Ampliació de l’accés extraordinari a la prestació per desocupació dels artistes:

  • Pròrroga: Es prorroga fins el 31 de gener del 2021 la prestació extraordinària en favor dels artistes en espectacles públics.
  • Incompatibilitat: La prestació serà incompatible amb la realització d’activitats per compte propi o per compte d’altri, o amb la percepció de qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajuts anàlegs concedits per qualsevol administració pública.

 

Subsidi per desocupació excepcional per a personal tècnic i auxiliar del sector de la culturaPodrà percebre un subsidi per desocupació el personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura que hagi prestat serveis per compte d’altri per a la realització d’un esdeveniment, una obra o espectacle públic en qualsevol suport o mitjà de difusió, i que compleixin determinats requisits.

  • Termini de sol·licitud: 15 dies a partir del 6 de novembre de 2020.
  • Durada:  3 mesos, i no es podrà percebre en més d’una ocasió.
  • Quantia: 430 € al mes.

Determinació de la durada del subsidi per desocupació per als treballadors fixos discontinus: S’entendran com treballats els períodes en els quals hagin estat beneficiaris de qualsevol de les mesures extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

Tramitació dels ERTO per impediment o limitacions d’activitat: Per a agilitar la tramitació dels ERTO per impediment o limitacions d’activitat, s’estableix que la sol·licitud de l’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per part de l’autoritat laboral serà potestativa.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors