Compartir
La nova eina espanyola per a la igualtat retributiva («IR!»), incorpora un model voluntari de registre retributiu que permet que les empreses compleixin amb l’obligació d’acreditar la igualtat retributiva entre dones i homes.

Model de registre retributiu

Hi ha la obligació de registrar els salaris del personal però no existeix un model oficial, per aquest motiu s’ha acordat entre sindicats i patronals un model que es pot utilitzar voluntàriament i que incorpora dos tipus d’informació:

a. Imports efectius (informació obligatòria). 

S’ha de registrar els imports efectius corresponents a les retribucions satisfetes a cada persona i per cada tipus de contracte de treball.

Les dades han d’estar agrupades en funció del sistema de classificació professional que existeixi a l’empresa. És a dir, “S’hauran d’establir en el registre retributiu de cada empresa, convenientment desglossades per sexe, la mitjana del percebut realment per cadascun d’aquests conceptes en cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable“.

b. Imports equiparats (informació de caràcter voluntari). 

L’eina (en aquest cas de manera voluntària per a les empreses atès que la normativa no la contempla) permet comparar diferents llocs en una situació contractual equiparable, amb jornada completa i durant tot l’any sense variables que hagin pogut existir com la temporalitat o les reduccions de jornada.

Models:

L’eina es complementa amb una guia d’ús i un exemple d’utilització.

Descarregueu:

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors