Compartir
La quantia del topall mínim de cotització a la Seguretat Social queda fixada en 1.260,00 euros mensuals.

S’ha publicat l‘Ordre PCM/313/2023, de 30 de març, que desenvolupa les normes de cotització a la Seguretat Social per a l’exercici 2023. Destaquem el següent:

Topalls mínim i màxim de cotització per a les contingències d’accident de treball i malaltia professional

  • Mínim: 1.260,00 euros mensuals.
  • Màxim: 4.495,50 euros mensuals.

 Bases màximes i mínimes de cotització per les contingències comuns

Grup de cotització Categories professionals Bases mínimes

Euros/mes
Bases màximes

Euros/mes
1 Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors. 1.759,50 4.495,50
2 Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats. 1.459,20 4.495,50
3 Caps administratius i de taller. 1.269,30 4.495,50
4 Ajudants no titulats. 1.260,00 4.495,50
5 Oficials administratius. 1.260,00 4.495,50
6 Subalterns. 1.260,00 4.495,50
7 Auxiliars administratius. 1.260,00 4.495,50
8 Oficials de primera i segona. 42,00 149,85
9 Oficials de tercera i especialistes. 42,00 149,85
10 Peons. 42,00 149,85
11 Treballadors menors de divuit anys, sigui quina sigui la seva categoria professional. 42,00 149,85

Obligació de cotitzar per salaris reals

La base de cotització estarà constituïda per la remuneració mensual que tingui dret a rebre el treballador, inclosa la part proporcional de les gratificacions extraordinària, amb els topalls mínim i màxim indicats anteriorment.

Data d’efectes i diferències de cotització

  • Efectes: 1 de gener de 2023.
  • Diferències de cotització a través del sistema d’autoliquidació: Les diferències produïdes respecte de les cotitzacions practicades a través del sistema d’autoliquidació que s’haguessin efectuat a partir de l’1 de gener de 2023 podran ser ingressades sense recàrrec fins el 31 de maig de 2023.

 

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o por correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors