Compartir

En el BOE del dia 23 de setembre s’ha publicat el Reial decret llei 28/2020 que regula el treball a distància. Destaquem el següent d’aquesta regulació que entrarà en vigor el proper dia 13 d’octubre:

Covid-19. Teletreball a causa de les mesures de contenció sanitària:

 • Al treball a distància implantat excepcionalment com a conseqüència de les mesures de contenció sanitària derivades de la pandèmia i mentre aquestes es mantinguin, li continuarà resultant d’aplicació la normativa laboral ordinària.
 • En tot cas, les empreses estaran obligades a dotar als treballadors dels mitjans, equips i eines que exigeix el desenvolupament de la feina a distància, així com al manteniment que resulti necessari.
 • La negociació col·lectiva, en el seu cas, establirà la forma de compensació de les despeses del “teletreballador” durant la pandèmia, si existissin i no haguessin estat compensades.

 

Què es considera com a treball a distància?:

 • S’entendrà com a treball a distància regular aquell que es presti, en un període de referència de tres mesos, un mínim del 30% de la jornada o el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte de treball.
 • Treballar mitja jornada des de casa o fins i tot un dia sencer de tant en tant no serà considerat teletreball, sinó un element de flexibilitat que es reconeix als treballadors.

 

Voluntari i reversible:

 • La feina a distància serà voluntària i reversible i requerirà la signatura d’un acord per escrit, que podrà formar part del contracte inicial o realitzar-se en un moment posterior, sense que aquesta modalitat pugui ser imposada.
 • L’acord s’haurà de registrar en l’oficina d’ocupació i lliurar-se a la representació legal dels treballadors.

 

Distinció entre treball a distància, teletreball i treball presencial:

 • Treball a distància: activitat laboral des del domicili o el lloc triat pel treballador, amb caràcter regular.
 • Teletreball: treball a distància realitzat exclusivament o de manera prevalent per mitjans i sistemes informàtics o telemàtics.
 • Treball presencial: el que es presta en el centre de treball o en el lloc que triï l’empresa.

 

Contractes de treball amb menors, en pràctiques i per a la formació i l’aprenentatge: només es podrà arribar a un acord de treball a distància que garanteixi almenys un percentatge del 50% de prestació de serveis presencial, sense perjudici del desenvolupament telemàtic de la formació teòrica vinculada a aquests últims.

Compensació de despeses:

 • El desenvolupament de la feina a distància haurà de ser sufragat o compensat per l’empresa i no podrà suposar l’assumpció per part del treballador de les despeses relacionades amb els equips, eines i mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral.
 • Els convenis o acords col·lectius podran establir el mecanisme per determinar i abonar les compensacions de despeses corresponents.

 

Drets dels treballadors a distància:

 • Igualtat de drets: Tindran els mateixos drets que els treballadors presencials. En especial tindran dret a la formació; a la promoció professional; a la desconnexió digital;  a la intimitat i protecció de dades; a la seguretat i salut en el treball, a rebre de l’empresa els mitjans adequats per desenvolupar la seva activitat.
 • Dret a no ser acomiadat per causes relacionades amb el treball a distància: La negativa d’un empleat a treballar a distància, l’exercici de la reversibilitat al treball presencial i les dificultats per al desenvolupament adequat de l’activitat laboral a distància exclusivament relacionades amb el canvi d’una prestació presencial a una altra que inclogui treball a distància, no seran causes justificatives d’acomiadament ni de la modificació substancial de les condicions de treball.
 • Prioritat per ocupar llocs de treball presencials: Els qui treballin a distància des de l’inici de la relació laboral durant la totalitat de la seva jornada tindran prioritat per ocupar llocs de treball que es realitzin totalment o parcial de manera presencial, per la qual cosa l’empresa haurà d’informar de les vacants disponibles.
 • Registre horari adequat: Haurà d’incloure el moment d’inici i finalització de la jornada.
 • Prevenció de riscos laborals:  L’avaluació de riscos haurà de tenir en compte els riscos característics d’aquesta modalitat de treball, especialment factors psicosocials, ergonòmics i organitzatius.
 • Dret a la intimitat, a la protecció de dades i a la desconnexió digital: La utilització dels mitjans telemàtics i el control de la prestació laboral mitjançant dispositius automàtics garantiran el dret a la intimitat i a la protecció de dades, així com el dret a la desconnexió digital fora del seu horari de treball.

 

Aplicació de la nova normativa:

 • Relacions laborals vigents en que el treball a distància ja estès regulat amb anterioritat per acords o convenis col·lectius: La nova normativa s’aplicarà a partir del moment en que aquells acords o convenis perdin la seva vigència.  En el cas que aquests acords i convenis no estableixin un termini de durada, la norma serà aplicable íntegrament una vegada transcorregut un any des de la seva publicació en el BOE, tret que les parts acordin un termini superior, com a màxim de tres anys.
 • Condicions més beneficioses: En cap cas, l’aplicació de la norma podrà tenir com a conseqüència la compensació, absorció o desaparició dels drets o condicions més beneficioses que estiguessin gaudint les persones que treballaven a distància abans de la nova llei.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors