Compartir

El BOE del 30 de setembre publica el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de la ocupació. Destaquem el següent pel que fa als expedient temporals de regulació d’ocupació (ERTO):

Expedients de suspensió temporal de contractes o reducció de jornada per força major (ERTO): Tots els ERTO per força major vigents es prorroguen automàticament fins al 31 de gener de 2021.

Expedients de suspensió temporal de contractes o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP):

 • Expedients vigents a 30 de setembre de 2020: Es mantenen els termes previstos en la comunicació final de l’empresa a l’autoritat laboral i fins a la data de finalització que s’hi refereix.
 • Expedients que s’iniciïn a partir del 30 de setembre de 2020 i fins el el 31 de gener de 2021:
  • Es tramitaran pel procediment abreujat.
  • Es podran iniciar a partir d’un ERTO per força major vigent i retrotreure els efectes inicials a la data en la qual finalitzi l’ERTO sempre que les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció hagin començat a partir del moment en que hagués finalitzat l’ERTO.
 • Pròrroga dels expedients que finalitzin abans de 1 de febrer del 2021: Es podran prorrogar sempre que s’assoleixi un acord per a això en el període de consultes, que s’haurà de tramitar davant l’autoritat laboral.
 • Exoneració de cotització a la Seguretat Social en el període 1.10.2020 a 31.1.2021: Sols se’n podran beneficiar les empreses dels sectors relacionats en l’annex de la disposició que comentem, entre les quals:
  • Agències de viatge i operadors turístics.
  • Transport terrestre, fluvial, marítim o aeri de passatgers.
  • Arts escèniques, gestió de sales d’espectacles i serveis auxiliars o relacionats.
  • Venda al detall d’ordinadors i programes informàtics.
  • Fabricació d’articles de joieria, bijuteria i similars.
  • Hotels i allotjaments turístics i similars
  • Impressió, arts gràfiques i serveis relacionats
  • Fotocopiat, preparació de documents i altre activitats auxiliars d’oficina
  • Serveis de taxi.
  • Rentat i neteja de peces tèxtils i de pell.
  • Activitats recreatives i d’entreteniment.

 

ERTO per rebrot (emparat en les mesures adoptades pel RDL 24/2020, de 26 de juny per evitar la propagació del Covid-19, )

 • Es mantenen vigents en els termes previstos en la resolució corresponent, expressa o tàcita, de l’autoritat laboral.
 • Se’ls aplicaran, des del 1 d’octubre fins al 31 de gener de 2021, les següents exempcions en la cotització a la Seguretat Social:
  • 100%, quan el 29 de febrer de 2020 l’empresa hagués tingut menys de 50 treballadors o assimilats en situació d’alta en la Seguretat Social.
  • 90% si a 29 de febrer de 2020 l’empresa hagués tingut 50 treballadors o més o assimilats en situació d’alta.
 • Les empreses afectades estaran subjectes als límits relacionats amb repartiment de dividends i transparència fiscal i la salvaguarda d’ocupació.

 

Nova figura d’ERTO per impediment: Les empreses de qualsevol sector o activitat que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat com a conseqüència de les noves restriccions o mesures adoptades a partir del 1 d’octubre de 2020, tant per autoritats nacionals com estrangeres, es podran acollir als beneficis dels ERTO.

 • Durada: Quedarà restringida a la durada de les mesures d’impediment.
 • Exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins al 31 de gener de 2021:
  • 100%, quan a 29 de febrer de 2020 l’empresa hagués tingut menys de 50 treballadors o assimilats en situació d’alta en la Seguretat Social.
  • 90% si a 29 de febrer de 2020 l’empresa hagués tingut 50 treballadors o més o assimilats en situació d’alta.

 

Nova figura d’ERTO per limitació: Les empreses o entitats que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats espanyoles, podran sol·licitar a l’autoritat laboral un “ERTO per limitacions”. En aquest cas, les exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social per als treballadors suspesos seran decreixents entre els mesos d’octubre de 2020 i gener de 2021 sobre la base dels següents percentatges:

 • Empreses amb menys de 50 treballadors o assimilats en situació d’alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020: 100% a l’octubre; 90% al novembre; 85% al desembre, i 80% al gener del 2021.
 • Empreses amb 50 treballadors o més o assimilats en situació d’alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020: 90% a l’octubre; 80% al novembre; 75% al desembre, i 70% al gener del 2021.

 

Manteniment dels límits i prohibicions: La norma manté els compromisos de salvaguarda en relació amb el repartiment de beneficis i l’exigència de transparència fiscal  respecte de les empreses i entitats que tinguin el seu domicili fiscal en països o territoris qualificats de paradisos fiscals, així com els establerts en relació amb el repartiment de dividends per a empreses i societats acollides a determinades mesures de regulació temporal d’ocupació. Tampoc podran realitzar hores extraordinàries, establir noves externalitzacions de l’activitat, ni concertar noves contractacions, directes o indirectes excepte per raons de formació o altres raons objectives i justificades. A més:

 • Salvaguarda de la ocupació: S’estableix un nou període de 6 mesos de salvaguarda de l’ocupació per a les empreses que s’acullin a un nou ERTO exonerat. En cas que existís un compromís de manteniment d’ocupació anterior vigent, l’inici del nou període de salvaguarda començarà quan hagi conclòs el de l’ERTO anterior.

 

Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d’ocupació i una reduïda taxa de recuperació d’activitat:

 • Empreses afectades: Les empreses que, des del principi de la crisi sanitària fins avui, no han arribat a recuperar els treballadors regulats en percentatges significatius (menys del 65 per cent de treballadors recuperats dels expedients de regulació desocupació) i que a més pertanyen a sectors específics (més del 15 per cent de persones regulades del total d’afilades al règim general en una activitat de les relaciones en l’annex de la disposició que comentem, entre les quals las relacionades amb el turisme i l’hoteleria).
 • Empreses que formin part de la cadena de valor: Aquestes mateixes condicions s’estendran també a les empreses que formin part de la cadena de valor de les especialment afectades. Aquestes entitats hauran de presentar davant l’autoritat laboral corresponent entre el 5 i el 19 d’octubre la sol·licitud de declaració com a empreses dependents o integrants de la cadena de valor d’una altra empresa, i d’acord amb un breu procediment establert en la norma.
 • Concepte de cadena de valor: S’entendrà que són integrants de la cadena de valor les empreses la facturació de les quals durant 2019 s’hagi generat, almenys, en un 50% en operacions realitzades de manera directa amb “empreses especialment afectades per la pandèmia”, així com aquelles companyies l’activitat real de les quals depengui indirectament d’elles.
 • Exoneració en la cotització empresarial a la Seguretat Social: 85% en el cas d’empreses de menys de 50 treballadors i del 75% en empreses de més de 50 treballadors.
 • Abast de l’exoneració: L’exoneració inclou els treballadors afectats per l’ERTO que reiniciïn la seva activitat a partir del 1 d’octubre de 2020 -o que l’haguessin reiniciat des de l’entrada en vigor del RDL 18/2020, de 12 de maig-, i pels períodes i percentatges de jornada treballats a partir de l’1 d’octubre de 2020; com dels treballadors que tinguin les seves activitats suspeses entre el 1 d’octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021, pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.
 • Manteniment de l’exoneració: Mantindran aquestes mateixes exoneracions en les seves cotitzacions a la Seguretat Social les empreses que figurin en l’annex de la disposició que comentem o que formin part de la seva cadena de valor i que iniciïn un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció després de la finalització d’un ERTO de força major, a partir del 30 de setembre.
 • Incompatibilitat: Aquestes exempcions seran incompatibles amb les de l’ERTO per impediment i per -rebrot- limitacions, encara que sí que s’aplicarà la mateixa tramitació o gestió.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessorr.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors