Compartir

El RDL 30/2020, que ha prorrogat els ERTO fins el 31 de gener, inclou les mesures de protecció als treballadors assalariats que destaquem a continuació:

Pròrroga de les mesures de protecció per desocupació: Es prorroguen, per als treballadors afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació per força major (ERTO FM), per causes econòmiques, organitzatives o productives (ERTO ETOP) o per ERTO per impediment i ERTO per limitacions, i fins al 31 de gener de 2021, les mesures següents:

  • La no exigència del període d’ocupació cotitzada mínima (període de carència) per accedir a la prestació.
  • La quantia de la prestació es determinarà aplicant, a la base reguladora, el percentatge del 70% (i no del 50% que procediria després de 6 mesos cobrant-lo).
  • La no reposició de prestacions (comptador a zero) es manté fins al 30 de setembre de 2020, encara que no computaran les prestacions consumides des d’aquesta data per als qui, abans del 1 de gener de 2022, accedeixin a la prestació per desocupació per finalització d’un contracte de durada determinada per un acomiadament, individual o col·lectiu, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o per un acomiadament per qualsevol causa declarada improcedent.

 

Protecció per a treballadors amb contracte fix discontinu o que facin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes

Treballadors inclosos:

  • Treballadors que hagin estat afectats, durant tot o part de l’últim període teòric d’activitat per un ERTO FM o ETOP i deixin d’estar afectats per arribar a la data que hagués finalitzat el període d’activitat.
  • Treballadors que sense estar d’alta vegin interrompuda la seva prestació de serveis durant períodes que hagues sigut d’activitat a no ser el Covid-19 i sempre que, una vegada esgotades, continuïn desocupats i sense dret a percebre prestacions per desocupació ni contributiva ni assistencial, o les esgotin abans del dia 31 de gener de 2021.

 

Durada de la prestació extraordinària:

Fins al 31 de gener de 2021. No obstant això, aquesta prestació es podrà interrompre per la reincorporació temporal del treballador a la seva activitat i, en tots els casos, es podrà reprendre prèvia sol·licitud del treballador que acrediti el cessament involuntari o trobar-se en situació legal de desocupació, sempre que es presenti abans del dia 31 de gener de 2021.

 

Treballadors inclosos en expedients de regulació temporal d’ocupació que no siguin beneficiaris de prestacions de desocupació i treballadors inclosos en ERTO per impediment o per limitacions, o d’activitats que consten en l’annex de la disposició que comentem (bàsicament aquelles relacionades amb el turisme i l’hoteleria):

  •  Els treballadors que es trobin en aquesta situació es consideraran en situació assimilada a l’alta durant aquests períodes de suspensió o reducció, a l’efecte de considerar-los com efectivament cotitzats.
  • La base de cotització a tenir en compte serà la mitjana de les bases de cotització dels sis mesos immediatament anteriors a l’inici d’aquestes situacions.

 

Compatibilitat de les prestacions per desocupació amb un treball a temps parcial:

  •  Quan es percebi prestacions per desocupació reconegudes en els ERTO FM, ERTO per impediment, ERTO per limitacions i aquells de la llista CNAE (veure annex de la disposició que comentem), que es compatibilitzin amb la realització d’una feina a temps parcial  no es deduirà de la quantia de la prestació la part proporcional al temps treballat.
  • En cas que la quantia de la prestació per desocupació s’hagués vist reduïda per activitats a temps parcial no afectades per procediments de regulació temporal d’ocupació, aquests treballadors tindran dret a percebre una compensació econòmica per l’import equivalent al temps treballat. S’abonarà en un sol pagament i prèvia sol·licitud de l’interessat i com a màxim, fins al dia 30 de juny de 2021.

Som  assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors