Compartir

S’ha publicat al BOE del 30 de setembre, el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació que va entrar en vigor el mateix dia 30. Sobre aquesta disposició ja hem informat de la pròrroga dels ERTO i de les mesures de suport als treballadors assalariats. Com sigui que la disposició també inclou mesures en favor dels treballadors autònoms, les resumim a continuació.

 

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat.

 

A partir del 1 d’octubre aquells autònoms que es veiessin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència de l’adopció de mesures restrictives per part de l’autoritat competent tindran dret a una prestació extraordinària.

RequisitsEstar afiliats i en alta en el regim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acordi el cessament d’activitat i al corrent de cotització.

Quantia de la prestació: Serà l’import equivalent al 50% de la base mínima que correspongui per l’activitat exercida en el RETA.

 • Aquesta quantitat s’incrementarà en un 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre d’una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa.
 • Quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d’activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%, i no serà aplicable la previsió contemplada en l’apartat anterior per a famílies nombroses.

 

Naixement del dret i durada: Es tindrà dret a la prestació des de l’endemà de l’adopció de la mesura de tancament d’activitat adoptada per l’autoritat competent i finalitzarà l’últim dia del mes en què se n’acordi l’aixecament. El temps de percepció de la prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat a què el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

Manteniment de l’alta i exoneració de la cotització: Durant el temps que romangui l’activitat suspesa es mantindrà l’alta en el RETA i el treballador autònom quedarà exonerat de l’obligació de cotitzar, si bé aquest temps s’entendrà com a cotitzat.

Incompatibilitat: La percepció de la prestació serà incompatible:

 • Amb treball per compte aliena, tret que els ingressos de la feina per compte d’altri siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional (SMI).
 • Amb qualsevol altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament.
 • Amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari percebés per ser compatible amb l’exercici de l’activitat.

 

Socis treballadors de les cooperatives de treball associatAquells que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el RETA també tindran dret a aquesta prestació extraordinària.

Gestió: La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

Termini per la sol·licitud: La sol·licitud s’haurà de presentar dins dels primers 15 dies següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat.

 

 Prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària dels treballadors autònoms per reducció d’ingressos

 

Requisits:

 • Estar donat d’alta en el RETA des d’abans de l’1 d’abril del 2020 i al corrent de cotització.
 • No tenir dret a una altra prestació per cessament d’activitat.
 • No tenir ingressos procedents de l’activitat per compte propi en l’últim trimestre de l’exercici 2020 superiors al SMI.
 • Tenir, en el quart trimestre del 2020, una reducció en els ingressos de l’activitat per compte propi d’almenys el 50% en relació als ingressos obtinguts en el primer trimestre del 2020. Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el primer trimestre de l’any 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos obtinguts en el quart trimestre pel mateix temps.

 

Quantia de la prestació: Import equivalent al 50% de la base mínima que correspongui per l’activitat exercida en el RETA. No obstant això, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d’activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40 per cent.

Naixement del dret i durada: Es podrà començar a meritar amb efectes del 1 d’octubre de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals d’octubre. En cas contrari, els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud i la seva durada no podrà excedir del 31 de gener de 2021.

Incompatibilitat: La percepció de la prestació serà incompatible:

 • Amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’una feina per compte d’altri, tret que els ingressos obtinguts per la mateixa siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del SMI.
 • Amb qualsevol altra altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat que la seva activitat s’hagi vist afectada pel tancament.
 • Amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari percebés per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.

 

Manteniment de l’alta i exoneració de la cotització:

 • Durant el temps de percepció de la prestació es mantindrà l’alta en el RETA i el treballador autònom quedarà exonerat de l’obligació de cotitzar, si bé aquest temps s’entendrà com a cotitzat
 • Els treballadors autònoms que percebin aquesta prestació i no estiguessin cotitzant per cessament d’activitat estaran obligats a cotitzar per aquest concepte a partir del mes següent en què finalitzi la percepció de la prestació.

 

Extinció: El dret a aquesta prestació s’extingirà si durant la seva percepció concorren els requisits per causar dret a una prestació diferent per cessament d’activitat.

Socis treballadors de les cooperatives de treball associat: Aquells que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el RETA també tindran dret a aquesta prestació extraordinària.

Gestió: La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

 

Prestació extraordinària de cessament d’activitat pels treballadors autònoms de temporada.

 

Concepte: Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms que com a única feina al llarg dels últims dos anys s’hagi desenvolupat en el règim especial de treballadors autònoms. No obstant es considerarà que el treballador autònom ha desenvolupat una única feina durant els mesos de juny a desembre de 2018 i 2019 sempre que, en cas que hagi estat d’alta en un règim de la Seguretat Social com a treballador per compte d’altri, aquesta alta no superi els 120 dies al llarg d’aquests dos anys.

Requisits de la prestació:
 • Haver estat d’alta i cotitzat en el RETA durant almenys quatre mesos en el període comprès entre els mesos de juny a desembre de cadascun dels anys 2018 i 2019.
 • No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri a la Seguretat Social més de 120 dies durant el període comprès entre el 1 de juny de 2018 i el 31 de juliol de 2020.
 • No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d’alta o assimilat a l’alta des del 1 de març al 31 de maig de 2020.
 • No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, tret que la mateixa fos compatible amb l’exercici d’una activitat com a treballador autònom.
 • No haver obtingut durant l’any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

 

Quantia de la prestació: Serà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat exercida en el RETA.

Naixement i durada: Es podrà començar a meritar amb efectes del 1 d’octubre de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals d’octubre. En cas contrari els efectes queden fixats l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

Cotització a la Seguretat Social: Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, i el treballador romandrà en situació d’alta o assimilada a l’alta en el RETA.

Incompatibilitat de la prestació: La prestació serà incompatible amb:

 • Una feina per compte d’altri o per compte propi.
 • Amb qualsevol prestació de la Seguretat Social que el beneficiari percebés tret que fos compatible amb l’activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat que la seva activitat s’hagi vist afectada pel tancament, quan els ingressos que es percebin durant l’any 2020 superin els 23.275 euros.

 

Socis treballadors cooperatives de treball associat: Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret, en les mateixes condicions, a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits establerts.

Gestió i termini de sol·licitud:

 • La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores de la Seguretat Social.
 • El reconeixement de la prestació es podrà sol·licitar en qualsevol moment abans del 31 de gener del 2021.

 

 

Dret a la prestació de cessament d’activitat compatible amb la feina per compte propi i pròrroga de les prestacions ja causades a l’empara de l’article 9 del RDL 24/2020, de 26 de juny

 

Continuitat de la prestació anterior:

 • Els treballadors autònoms que estiguin percebent la prestació per cessament d’activitat a l’empara de la disposició del 26 de juny, podran continuar percebent-la fins al 31 de gener de 2021, sempre que durant el quart trimestre de l’any 2020 mantinguin els requisits que es van establir per a la seva concessió.
 • Així mateix, els treballadors autònoms que no haguessin percebut aquesta prestació durant el tercer trimestre del 2020 podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat prevista en l’article 327 de la LGSS, sempre que concorrin els requisits establerts  i haguessin percebut fins al 30 de juny, la prestació extraordinària per cessament d’activitat prevista en l’article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

 

Requisits:

 • L’accés a aquesta pròrroga de la prestació o, en el seu cas, a la prestació exigirà acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre de l’any 2020 d’almenys el 75% en relació amb el mateix període de l’any 2019, així com no haver obtingut durant el trimestre indicat de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.
 • Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del quart trimestre, que no podran excedir de 1.939,58 euros mensuals.
 • En els supòsits de cessament definitiu en l’activitat amb anterioritat al 31 de desembre de 2020, els límits anteriors es prendran de manera proporcional al temps de la durada de l’activitat, a aquest efecte el càlcul es farà computant-se en la seva integritat el mes en què es produeixi la baixa en el règim de Seguretat Social en el qual estigués enquadrat.
 • Els treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors a càrrec seu hauran d’acreditar que estan al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.

 

Durada:

 • Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins al 31 de gener de 2021.
 • A partir del 31 de gener de 2021 només es podrà continuar percebent aquesta prestació de cessament d’activitat si concorren tots els requisits de l’article 330 de la LGSS.

 

Reconeixement i efectes: El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores  amb efectes del 1 d’octubre de 2020 si se sol·licita abans del 15 d’octubre, o amb efecte des de l’endemà a la sol·licitud en un altre cas.

 

 

Cotitzacions:

 • El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d’ingressar en la TGSS la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.
 • La mútua col·laboradora abonarà al treballador juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar en cas que el treballador autònom es trobés sense desenvolupar cap activitat.

 

CompatibilitatLa prestació de cessament d’activitat podrà ser compatible amb la feina per compte d’altri en les següents condicions:

 • Els ingressos nets procedents de la feina per compte propi i els ingressos procedents de la feina per compte d’altri no podran superar 2,2 vegades el salari mínim interprofessional. En la determinació d’aquest còmput, els ingressos procedents de la feina per compte d’altri no superaran 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional.
 • La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l’activitat.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors