Compartir
La durada mínima de les vacances es de 22 dies laborables o 30 dies naturals i no es permet descomptar de les vacances els dies de baixa per malaltia o accident.

En aquesta època sovintegen les consulte relacionades amb les vacances. Resumim a continuació les més freqüents:

Quina és la durada de les vacances ?

 • Durada mínima: 30 dies naturals (22 dies laborables). Aquesta durada mínima podrà ser ampliada per conveni col·lectiu o contracte laboral.
 • Treballadors amb la jornada reduïda: El número de dies de vacances serà el mateix que si es treballés a temps complet.
 • Proporció: Si no es treballés l’any complet la durada de les vacances seria proporcional al temps treballat durant l’any.
 • Inici: Si no es treballés els caps de setmana el primer dia de vacances seria el primer dia hàbil següent.

Quan s’han de gaudir les vacances ?

 • Calendari de vacances: L’empresa ha d’establir el període de vacances amb dos mesos d’antelació. Dintre aquest període el treballador podrà elegir el dies que desitgi avisant abans a l’empresa. Si no hi hagués calendari de vacances empresa i treballador s’hauran de posar d’acord. A falta d’acord, resoldrà el Jutjat Social.
 • Fraccionament: Les vacances es podran fraccionar sempre que el conveni col·lectiu o el contracte de treball no diguin el contrari.
 • Drets adquirits: El fet que durant anys l’empresa hagi permès als seus empleats elegir lliurament les dates de vacances es considera un dret adquirit que l’empresa no podrà canviar.
 • Any natural: Les vacances s’hauran de gaudir dintre l’any natural, a no ser que hi hagi acord entre empresa i treballador o que el conveni col·lectiu digui una altra cosa.
 • Dies de vacances no gaudits: A final d’any es perden les vacances pendents a no ser que sigui per culpa de l’empresa o per estar el treballador en situació d’incapacitat temporal o de baixa per embaràs, part o lactància, o de permís per maternitat o paternitat.
 • Incapacitat temporal: Si estant de vacances el treballador caigués en situació d’IT, quan rebi l’alta podrà gaudir dels dies de vacances que li restin sempre que no hagi transcorregut 18 mesos des del final d’any en que s’hagi originat les vacances.
 • Compensació amb diners: Està prohibit compensar amb diners els dies de vacances no realitzats, excepte quan el treballador plegui abans de final d’any, en quin cas l’empresa l’hi haurà de satisfer el salari dels dies de vacances pendents en proporció al temps treballat durant l’any.

Els períodes d’inactivitat, donen dret a vacances ?

 • ERTO: Mentre el treballador estigui inclòs en en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) no es generen vacances. Per aquest motiu el temps en ERTO s’ha de descomptar de les vacances anuals.
 • ERTO parcial: Si l’ERTO es per reducció de jornada, els dies de vacances no es veuen afectats.
 • VAGA: Els dies de vaga no comporten la reducció del temps de vacances.

Quins son els drets del treballador durant les vacances?

 • Llibertat absoluta: Durant les vacances el treballador por fer el que li sembli, inclòs treballar per una altra empresa sempre que respecte el deure de fidelitat i el principi de bona fé.
 • Desconnexió digital: Mentre estigui de vacances, el treballador no té la obligació de respondre trucades ni contestar correus.
 • Acomiadament: Durant les vacances el treballador podrà ser acomiadat per causes contractuals o disciplinàries, com si estigués en actiu.
Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors