Compartir

Des del 6 d’abril ja es poden presentar les declaracions de renda i patrimoni de l’exercici 2021.

En el BOE del dia 18 de març de 2022 s’ha publicat l’Ordre HFP/207/2022, de 16 de març, per la qual s’aproven els nous models de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i de l’impost sobre el patrimoni (IP) de l’exercici 2021. Destaquem el següent

Termini de presentació de les declaracions de renda i patrimoni de l’exercici 2021:

El termini de presentació de les declaracions finalitzarà el 30 de juny del 2022, excepte en el cas de pagament per domiciliació bancària en que el termini finalitzarà el 27 de juny.

En el cas de declaracions de renda positives, el pagament es podrà fraccionar com en anys anteriors, el 60% en el moment de presentar la declaració i el 40% restant fins el 7 de novembre del 2022.

Extraordinàriament es pot presentar el reconeixement del deute fiscal per renda i patrimoni i sol·licitar un fraccionament-ajornament de la quota resultant.

Impost sobre la Renda de les persones físiques. Principals novetats:

Rendiments del capital Immobiliari:

  • Deducció de capital immobiliari de la quantia rebaixada en el lloguer de locals destinats a activitats turístiques, hostaleria i comerç: Quan s’hagués convingut reduccions de renda dels mesos de gener, febrer i març de 2021, de locals destinats a determinades activitats econòmiques vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç es podrà computar com a despesa deduïble la quantia de la rebaixa acordada.
  • Reducció del 60 % per l’arrendament de béns immobles destinats a habitatge: Amb efectes des de l’11 de juliol de 2021 sols es permet aplicar la reducció del 60% sobre el rendiment net declarat. Sobre els excessos que en el seu cas determini la administració o la inspecció de Tributs, no s’aplicarà aquesta deducció.
  • Quantitats destinades a l’amortització. immobles adquirits a títol gratuït: L’amortització s’aplicarà sobre el valor del bé adquirit en aplicació de l’Impost sobre successions i donacions (exclòs el valor del sol), més les despeses i tributs inherents a l’adquisició i, si escau, la totalitat de les inversions i millores efectuades en els béns adquirits.

Reducció per aportacions a plans de pensions, plans de previsió assegurats i a altres sistema de previsió social.

  • Aportacions anuals màximes (excepte per a assegurances col·lectives de dependència): Es redueix de 8.000 a 2.000 euros anuals el límit general de reducció aplicable en la base imposable per les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, si bé es preveu que el nou límit es pugui incrementar en 8.000 euros més per a les contribucions empresarials.
  • Aportacions a sistemes de previsió social dels quals sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent: es redueix de 2.500 a 1.000 euros anuals el límit màxim aplicable per aportacions a sistemes de previsió social dels que sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent.

Deducció per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges:

Amb efectes des del 6 d’octubre de 2021 s’introdueixen noves deduccions del 20, 40 o 60 % per obres en habitatges i edificis residencials que millorin l’eficiència energètica i s’exclou de tributació determinades subvencions i ajuts per a la rehabilitació.

Impost sobre el Patrimoni

Estan obligats a declarar els subjectes passius que la seva quota tributària, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets resulti superior a 2.000.000 €.

Criptomonedes: Destaquem que aquest any s’ha inclòs en la declaració un apartat específic per identificar els imports en monedes virtuals.

Documentació que cal tenir a punt per poder confeccionar les declaracions

Clicant en el següent enllaç tindre accés a un llistat on es detalla la documentació i la informació necessària en funció de les circumstàncies de cada contribuent:

Evidentment, no ens calen aquelles dades de que ja disposem per haver-les utilitzades en anteriors declaracions ni aquelles que podem reclamar que ens faciliti l’Agència Tributària.

En tot cas, destaquem el següent:

  • Criptomonedes: En cas de venda o traspàs de moneda virtual, s’haurà d’informar data i valor d’adquisició i data i valor de transmissió. A més qui vingui obligat a declarar l’Impost de Patrimoni haurà d’informar la moneda virtual de que sigui titular a 31.12.2021.
  • Arrendament d’immobles: S’haurà d’informar el número de DNI de l’arrendatari i la data de contracte en el cas que aquestes dades siguin diferents a les consignades en la declaració de l’any anterior.
  • Certificats amb contingut fiscal: Haurà de facilitar els certificats amb contingut fiscal de l’exercici 2020 que li hagin enviat els seus pagadors (empresaris, retenidors, Seguretat Social, arrendataris, etc).
  • Identificació: Haurà de facilitar el número del DNI de les persones que integrin la seva unitat familiar (esposa i fills), en el cas que ja no es disposi d’aquestes dades i informar de la possible variació de les circumstàncies familiars.

Tant mateix, demanarem directament a l’Agència Tributària la informació fiscal dels clients que ens hagin autoritzat amb aquesta finalitat.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors