Compartir

Aprovats els nous models de declaració. Des del 7 d’abril ja es poden presentar les declaracions de renda i patrimoni de l’exercici 2020.

En el BOE del 18 de març de 2021 s’ha publicat l’Ordre per la qual s’aproven els models de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de l’impost sobre el patrimoni, exercici 2020. Destaquem el següent:

Termini de presentació de les declaracions de renda i patrimoni de l’exercici 2020:

El termini de presentació de les declaracions finalitzarà el 30 de juny del 2021, excepte en el cas de pagament per domiciliació bancària en que el termini finalitzarà el 25 de juny.

En el cas de declaracions de renda positives, el pagament es podrà fraccionar com en anys anteriors, el 60% en el moment de presentar la declaració i el 40% restant fins el 5 de novembre del 2021.

Els contribuents que haguessin estat en ERTO el 2020 i els hi surti la declaració de renda a ingressar, podran fraccionar el pagament en sis quotes iguals, sense interessos.

Impost sobre la Renda de les persones físiques. Principals novetats:

Ingrés mínim vital (IMV): 

 1. L’ingrés mínim vital percebut de la Seguretat Social està exempt.
 2. En cas que percebés altres prestacions de les comunitats autònomes en concepte de renda mínima d’inserció i altres ajuts establerts per aquestes o per entitats locals per atendre col·lectius en risc d’exclusió social, situacions d’emergència social, necessitats residencials, necessitats d’alimentació, escolarització i altres necessitats bàsiques de menors o persones amb discapacitat a càrrec, estan exemptes en el seu conjunt si la suma no supera en 2020 els 11.279,39 euros (1,5 vegades l’IPREM).
 3. El titular de l’ingrés mínim vital i tots els integrants de la unitat de convivència (menors o no) estan obligats a presentar declaració de renda tant si l’import percebut està exempt com si no.

Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes: 

Estaran exempts per a l’exercici 2020 els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 40.000 euros.

L’exempció per menjador d’empresa serà aplicable en cas de teletreball: 

L’exempció pels menjador d’empresa o tiquets restaurant (fins a 11 € diaris) serà aplicable tant si el servei es presta al mateix local d’hostaleria o fora, prèvia recollida per l’empleat o lliurament al seu centre de treball o al lloc triat els dies en què realitzi l’activitat a distància o per teletreball.

Reduccions sobre prestacions percebudes en forma de capital derivades de plans de pensions o plans de previsió assegurats:

El 2020 ja no és podrà aplicar aquest règim transitori de reducció a les prestacions percebudes en forma de capital derivades de plans de pensions, mutualitats de previsió social i plans de previsió assegurats per contingències esdevingudes en els exercicis 2011 o anteriors.

Expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO):

Les prestacions percebudes en concepte d’ERTO s’han de declarar i pagar IRPF, exactament igual com qualsevol altra rendiment del treball.

Si la declaració surt a ingressar, el pagament de la quota es podrà fraccionar en sis quotes, sense interessos.

Compensació de despeses incorregudes en el desenvolupament de l’activitat laboral fruit del treball a distància (teletreball):

Ès probable que durant, almenys, una part de l’any, hagi desenvolupat la seva activitat laboral a distància i que l’empresa li hagi abonat les despeses en què hagi incorregut per aquest motiu (llum, connexió a internet, etc.). En aquests casos, si tal compensació es limita a reemborsar als empleats per les despeses ocasionades no s’haurà de declarar. Ara bé, si la quantitat satisfeta fos superior a l’import abonat pels empleats, l’excés constituiria renda gravable en l’IRPF amb la consideració de rendiment dinerari del treball.

Despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net dels arrendaments. Saldo de dubtós cobrament: 

Es redueix en els exercicis 2020 i 2021 de 6 a 3 mesos el termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament i es puguin deduir dels rendiments íntegres del capital immobiliari.

Moratòries i reduccions de lloguer per la COVID-19:

Durant l’estat d’alarma com a conseqüència de la COVID-19 molts arrendadors han pactat unes noves condicions amb el seu inquilí en el contracte d’arrendament. El propietari arrendador pot enfrontar tres possibles escenaris:

 • Reducció de la renda: l’arrendador reflectirà com a rendiment íntegre durant els mesos a què afecti la rebaixa en el preu del lloguer els nous imports acordats per les parts, sigui quin sigui el seu import. A més, ha de tenir present que continuaran sent deduïbles les despeses necessàries per al lloguer incorregudes durant el període al qual afecti la modificació i que no procedirà la imputació de rendes immobiliàries perquè l’immoble continua arrendat. Al seu torn, serà aplicable la reducció del 60% quan es tracti d’arrendaments de béns immobles destinats a habitatge.
 • Moratòria dels pagaments del lloguer: l’arrendador no ha de reflectir rendiment en els mesos en què s’ha diferit aquest pagament. Com en el supòsit anterior, continuaran sent deduïbles les despeses necessàries per al lloguer incorregudes durant el període al qual afecti la modificació i no procedirà la imputació de rendes immobiliàries perquè l’immoble continua arrendat. Al seu torn, serà aplicable la reducció del 60% quan es tracti d’arrendaments de béns immobles destinats a habitatge.
 • Condonació del deute: l’arrendador ha d’imputar renda immobiliària.

Rendiment d’activitats econòmiques. Empreses de reduïda dimensió. Deducció per morositat:

Els contribuents que tinguin la consideració d’empreses de reduïda dimensió (ERD), podran deduir, en els exercicis 2020 i 2021, les pèrdues per deterioració derivades d’insolvències de deutors quan en el moment de la meritació de l’impost, sempre que hagin transcorregut tres mesos des del venciment de la obligació.

Rendiment d’activitats econòmiques. Règim d’estimació objectiva (REO):

Com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, es va donar la possibilitat als contribuents de renunciar a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva per a l’exercici 2020 i tributar en el mètode d’estimació directa.

Per a l’any 2021, la revocació de manera excepcional de la renúncia per tornar a tributar en el règim d’estimació objectiva es podrà realitzar durant el mes de desembre de 2020 o mitjançant la presentació en termini de la declaració corresponent al pagament fraccionat del primer trimestre de l’exercici 2021.

També es preveu la renúncia a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva per a l’exercici 2021 que tampoc vincula per a 2022.

No es computaran com a període en el que s’hagués exercit l’activitat, tant els dies en què va estar declarat l’estat d’alarma en el primer semestre de 2020, com els dies del segon semestre de 2020 en els quals, amb l’estat d’alarma declarat o sense, l’exercici efectiu de l’activitat econòmica s’hagués vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per l’autoritat competent per corregir l’evolució de la situació epidemiològica derivada de la COVID-19.

En particular, per a la quantificació dels mòduls “personal assalariat” i “personal no assalariat” no es computaran com a hores treballades les corresponents als dies a què es refereix el paràgraf anterior i per a la quantificació dels mòduls «distància recorreguda» i «consum d’energia elèctrica» no es computaran els quilòmetres recorreguts ni els quilowatts/hora que proporcionalment corresponguin als dies a què es refereix el primer paràgraf.

Rendiment d’activitats econòmiques. Determinació del rendiment net de l’activitat. Reduccions aplicables:

S’eleva el percentatge de reducció a aplicar, amb caràcter general, al rendiment net de mòduls en la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2020, del 5% al 20%. Percentatge que s’incrementa fins al 35% per a les activitats vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç.

Prestacions per cessament de l’activitat dels autònoms que s’han vist afectats per la COVID-19:

La prestació extraordinària per cessament d’activitat concedida per la Seguretat Social s’haurà de declarar com un rendiment del treball i l’exclusió de pagament de les quotes del RETA no es considera ingrés ni despesa.

Les subvencions rebudes de la Generalitat que tinguin per objecte compensar la pèrdua d’ingressos en l’activitat, s’haurà d’imputar a l’exercici en què es concedeixin.

Impost sobre el Patrimoni

Estan obligats a declarar els subjectes passius que la seva quota tributària, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets resulti superior a 2.000.000 €.

Documentació que cal tenir a punt per poder confeccionar les declaracions

 • La informació fiscal que, en la condició d’assessors fiscals autoritzats, ja demanarem directament a l’Agència Tributària.
 • Els rebuts de l’Impost de Bens Immobles (IBI) del 2020.
 • En cas d’immobles llogats necessitarem número de DNI o NIF de l’arrendatari.
 • Els certificats amb contingut fiscal de l’exercici 2020 que li hagin enviat els seus pagadors (empresaris, retenidors, Seguretat Social, arrendataris, etc).
 • DNI de les persones que integrin la seva unitat familiar (esposa i fills) i informació de la possible variació de circumstàncies familiars.
 • Qualsevol altra documentació complementària amb transcendència fiscal i referent a qualsevol dels membres de la seva unitat familiar.

Podeu fer una comprovació i veure tota la documentació necessària clicant aquí.

Som assessors fiscal i us podem confeccionar les vostres declaracions de renda i patrimoni. Informeu-vos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors