Compartir

En el DOG del 19 de juny s’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual la Generalitat de Catalunya, que ha recuperat les competències, regula les condicions de la represa de l’activitat des del mateix dia 19, Aquestes condicions deixen sense efecte les decretades anteriorment per l’Estat i es basen en la responsabilitat individual dels ciutadans més que no pas en regulacions i prohibicions. Destaquem el següent:

 

Mesures generals que es pretén que observin tots els ciutadans, inclosos els titulars d’activitats econòmiques:

 • Higiene freqüent de mans.
 • Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).
 • Manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.
 • Distància física interpersonal de seguretat. (1,5 metres)
 • Us de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat.
 • La preferència pels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.
 • La ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies.
 • Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut i han seguir, tant elles com els seus contactes estrets, les indicacions d’aïllament domiciliari d’acord amb els protocols aprovats per l’autoritat sanitària.

 

Mesures específiques per determinades activitats: S’anirà elaborant plans sectorials en relació amb els àmbits de les següents activitats (mentre no s’aprovin, es seguirà aplicant els de la Fase III), Els plans sectorials es podran consultar a:  http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/plans-de-desconfinament/

 • Centres, serveis i establiments sanitaris.
 • Serveis socials.
 • Centres docents.
 • Universitat.
 • Transports.
 • Establiments comercials de venda minorista o a l’engròs, de tot tipus d’article; fent especial atenció a centres i parcs comercials i a mercats a la via pública a l’aire lliure o de venda no sedentària.
 • Hotels i allotjaments turístics, inclosos càmpings, aparcaments d’autocaravanes, residències universitàries i altres similars.
 • Establiments d’hostaleria i restauració.
 • Turisme.
 • Activitats d’oci nocturn.
 • Activitats de lleure infantil (casals d’estiu, esports, colònies, altres).
 • Activitats culturals, incloent museus, biblioteques, monuments, arxius, espectacles públics i activitats d’oci i recreatives.
 • Fires i congressos i altres activitats temporals amb gran afluència de públic.
 •  Instal·lacions esportives.
 • Festes, revetlles i altres esdeveniments populars.
 • Equipaments d’oci, cultural o esportiu permanents amb gran afluència de públic.

 

Responsabilitat dels titulars de les activitats:

 • Són responsables d’adaptar-ne les condicions d’exercici a les mesures i les previsions que es continguin en el pla sectorial corresponent.
 • Si es tracta d’activitats obligades a adoptar mesures d’autoprotecció d’acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març,  les persones titulars de les activitats han d’elaborar, sota la seva responsabilitat, un protocol organitzatiu específic d’acord amb el pla sectorial corresponent, el qual s’ha d’annexar al seu pla d’autoprotecció, a disposició de les autoritats corresponents.
 • Han d’informar del protocol als seus treballadors i treballadores i a les persones assistents o usuàries.
 • Han d’establir mesures organitzatives que garanteixin una atenció preferent que minimitzi el temps d’estada a l’interior dels locals o establiments i que facilitin la seva mobilitat en l’interior d’aquests, a les persones vulnerables o que no puguin utilitzar mascareta.
 • Els titulars dels locals, establiments o espais on es duguin a terme activitats que estiguin obertes al públic, així com les activitats de prestació de serveis han d’identificar una persona responsable de l’aplicació de les mesures organitzatives que resultin necessàries per garantir el manteniment de les mesures de protecció individual i que sigui l’interlocutora amb l’autoritat sanitària.

 

Distància física interpersonal de seguretat:

 • Tant en espais tancats com a l’aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que siguin vigents per la tipologia de l’activitat valors més restrictius.
 •  La distància física interpersonal de seguretat és especialment exigible tant en l’àmbit laboral com entre persones o grups de persones que no mantenen, o puguin no mantenir, una relació i un contacte propers de forma molt habitual.
 • En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 m entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual és obligatori l’ús de mascareta, d’acord amb el que estableix l’apartat 2.2.1 d’aquesta Resolució. No es poden mantenir distàncies inferiors a 1 m en espais tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual o bé per desenvolupar aquelles activitats professionals o d’atenció a persones que requereixen una distància inferior.

 

Ús de mascareta:  Salvant excepcions, les persones de sis anys en endavant estan obligades a l’ús de mascareta en els supòsits següents:

 • En la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que, entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, no sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m.
 •  En tots els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per cable de competència de la Generalitat, excepte si tots els ocupants del vehicle de turisme són persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions no és necessari l’ús de mascareta quan es trobin dins de la seva cabina i quan estant en les seves cobertes o espais exteriors resulti possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m.

 

Reunions i activitats socials i d’oci: Es poden celebrar reunions familiars i activitats socials, incloent la pràctica esportiva no professional, de manera preferent entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, sempre que no es generin aglomeracions ni se superin les limitacions en l’aforament que s’estableixin, i sempre que es respectin les normes de protecció individual, de les que es responsabilitza al titular de l’activitat.

 

Aforament en espais a l’aire lliure:

 • Com a norma general, s’ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d’aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d’activitat. Aquesta distància es podrà rebaixar quan es doni determinades condicions.
 • Mentre no hi hagi norma sectorial, l’aforament queda limitat al 75%.

 

 

Aforament en espais tancats:

 • Com a norma general, s’ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d’aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d’activitat.
 • S’han de d’establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents (no permeables entre si), que han de ser d’un màxim de 1.000 persones i fins a 2.000 persones quan se situen en seients preassignats.
 • La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:
  • Es faci obligatori l’ús de mascareta.
  • Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.
  • Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.
 • Mentre no hi hagi norma sectorial, l’aforament queda limitat al 50%.

 

 

Aforament en establiments i activitats d’hostaleria i restauració:  En els establiments d’hostaleria i restauració, així com en qualsevol activitat oberta al públic, tant a l’aire lliure com en edificis i espais tancats, en què es preveu el consum d’aliments i begudes que facin inviable l’ús constant de mascareta:

 • S’ha garantir en tot cas la distància física interpersonal de seguretat entre persones o grups de persones d’acord amb el que estableix l’apartat 2.1 d’aquesta Resolució.
 • S’ha de fomentar la prereserva.

 

Control del compliment de les mesures i règim sancionador:

 • Correspon als ajuntaments i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • L’incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució i en els plans sectorials serà objecte de règim sancionador d’acord amb la legislació sectorial aplicable.

Som gestors administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 97 208 258, o per correu electrònic, adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors