Compartir
Han estat prorrogades les mesures que es varen adoptar l’any passat per limitar els increments de les rendes de lloguers a causa d’un l’IPC disparat per la guerra d’Ucraïna.

El Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre prorroga diferents mesures urgents en matèria d’habitatge en resposta a les conseqüències econòmiques de la guerra d’Ucraïna. En concret, les següents:

 

Limitació de l’increment de la renda del lloguer, mesura  prorrogada fins el 31 de desembre de 2023:

 • Grans tenidors (son aquells que siguin titulars de més de 10 immobles urbans d’ús residencial o de una superfície construïda de més de 1.500 m2. d’ús residencial, exclosos garatges i trasters): No podran aplicar un increment superior  al de l’Índex de garantia de competitivitat, que actualment es d’un 2% .
 • NO grans tenidors: En cas d’acord amb l’arrendatari es podrà aplicar l’increment  que s’hagués pactat en el contracte d’arrendament. A falta d’acord, l’increment quedarà limitat com en el cas anterior (actualment, 2%).

 

Suspensió extraordinària dels procediments de desnonament i dels llançaments de llars vulnerables. Mesura prorrogada fins el 30 de juny de 2023:

 • Arrendataris vulnerables: Quan l’arrendatari en procés de desnonament acrediti que es troba en situació de vulnerabilitat social o econòmica que l’impossibiliti trobar un altra habitatge, la diligència de llançament quedarà suspesa durant el temps necessari que estimin els serveis socials i, com a màxim, fins el 30 de juny de 2023.
 • Ocupants il·legals o a precari: El jutjat adoptarà la mateixa mesura en cas d’habitatges ocupats il·legalment o a precari, sempre que existeixin persones dependents, víctimes de violència sobre la dona o menors d’edat a càrrec que acreditin una situació de vulnerabilitat econòmica.
 • Arrendadors vulnerables: En cas que l’arrendador acrediti  trobar-se igualment en situació de vulnerabilitat econòmica, o en risc de situar-se en ella, el jutge decidirà quina de les dues situacions ha de prevaldre (si continua amb el desnonament o si el suspèn).

 

Compensació a la persona arrendadora:

 • Dret a la compensació: Els arrendadors afectats per aquella suspensió extraordinària podran sol·licitar una compensació econòmica si en els tres mesos següents a la data de l’informe dels Serveis socials l’administració competent no hagués facilitat un nou habitatge als arrendataris o ocupants en situació de vulnerabilitat.
 • Import: La compensació consistirà en la renda deixada de percebre i tindrà com a límit el valor mitjà en lloguer d’un habitatge de l’entorn, tenint en compte els límits legals, més les despeses corrents.
 • Període de percepció: La compensació es percebrà  durant el període comprés entre el moment en que s’acordi la suspensió i el moment en que aquella s’aixequi pel jutjat o fins el 30 de juny de 2023, com a màxim.
 • Termini de sol·licitud: La sol·licitud de compensació es podrà presentar fins el 31 de juliol de 2023.

 

Pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer d’habitatge habitual:

 • Sol·licitud de pròrroga: Si el contracte d’arrendament venç abans del 30 de juny de 2023, l’arrendatari podrà demanar una pròrroga extraordinària de l’arrendament per un període màxim de 6 mesos en les mateixes condicions anteriors.
 • Acceptació de la pròrroga: L’arrendador haurà d’acceptar la pròrroga a no ser que les dues parts acordin altres condicions o que el propi arendador hagi acreditat la necessitat de ocupar la finca ell mateix o els seus familiars que hi tinguin dret.
 • Actualització de la renda: Durant aquest període la renda es podrà actualitzar quan correspongui conforme al que s’ha dit anteriorment (2%).

Som Agents immobiliaris, Administradors de Finques i API. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors