Compartir
Dins del sector de la construcció un dels aspectes que més dubtes genera és el tipus impositiu de l’IVA que s’ha d’aplicar a les obres de reforma de pisos en funció del tipus d’obra realitzada i de les característiques de l’habitatge.

Detallen a continuació quin es el tipus d’IVA aplicable a cada operació:

Tributen al tipus reduït (10 %) les següents operacions:

Construcció o rehabilitació d’habitatges:

Execucions d’obra de construcció o rehabilitació d’edificacions destinades sobretot a habitatges, inclosos els locals, garatges i annexos, conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista. (No s’aplica el tipus reduït a les subcontractes). Es consideren destinades sobretot a habitatges les edificacions en què almenys el 50 % de la superfície construïda es destini a aquest ús.

Ampliació d’habitatges:

Es considera construcció, i s’aplica el 10 %, a l’ampliació d’un habitatge sempre que augmenti la superfície habitable. Les obres de reforma interior d’un habitatge no es consideren construcció.

Venda amb instal·lació d’armaris per habitatges:

Vendes amb instal·lació d’armaris de cuina i bany i armaris de paret per a habitatges, conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor de la construcció o rehabilitació i el contractista.

Construcció de garatges comunitaris:

Execucions d’obra directament formalitzades amb comunitats de propietaris per a la construcció de garatges en edificacions destinades sobretot a habitatges, sempre que es realitzin en terrenys comuns i el nombre de places a adjudicar a cada propietari no excedeixi de dues.

Obres de reparació o renovació quan el destinatari sigui una persona física i utilitzi l’habitatge per al seu ús particular. Requisits:

 • Que la construcció o rehabilitació hagi finalitzat almenys dos anys abans del començament de les obres de renovació o reparació;
 • Que la persona que executi les obres no aporti materials per a la seva execució o, en el cas que els aporti, el seu cost no excedeixi del 40 per cent de la base imposable de l’operació.

Obres de rehabilitació, anàlogues i connexes que també tributen al 10%:

Que es considera obres de rehabilitació ?

 1. Que més del 50 % del cost total del projecte de rehabilitació es correspongui amb obres de consolidació o tractament d’elements estructurals, façanes o cobertes o amb obres anàlogues o connexes a les de rehabilitació.
 2. Que l’import total de les obres totals excedeix-hi del 25 % del preu d’adquisició de l’edificació (si es va efectuar en els dos anys anteriors a l’inici de les obres de rehabilitació), o del valor de mercat de l’edificació abans de la seva rehabilitació, descomptant en tots dos casos el valor del sòl.

Quines son les obres anàlogues a les de rehabilitació ?

 1. Les d’adequació estructural que proporcionin a l’edificació condicions de seguretat constructiva, de manera que quedi garantida la seva estabilitat i resistència mecànica.
 2. Les de reforç o adequació de la fonamentació, així com les que afectin o consisteixin en el tractament de pilars o forjats.
 3. Les d’ampliació de la superfície construïda, sobre i sota rasant.
 4. Les de reconstrucció de façanes i patis interiors.
 5. Les d’instal·lació d’elements elevadors, inclosos els destinats a salvar barreres arquitectòniques per al seu ús per discapacitats.

Quines son les obres connexes a les de rehabilitació ?

Es consideraran obres connexes a les de rehabilitació les que se citen a continuació quan el seu cost total sigui inferior al derivat de les obres de consolidació o tractament d’elements estructurals, façanes o cobertes i, si és el cas, de les obres anàlogues a aquestes, sempre que hi estiguin vinculades de manera indissociable i no consisteixin en el mer acabat o adorn de l’edificació ni en el simple manteniment o pintura de la façana:

 1. Les obres de paleta, lampisteria i fusteria.
 2. Les destinades a la millora i adequació de tancaments, instal·lacions elèctriques, aigua i climatització i protecció contra incendis.
 3. Les obres de rehabilitació energètica.

Es consideraran obres de rehabilitació energètica les destinades a la millora del comportament energètic de les edificacions reduint la seva demanda energètica, a l’augment del rendiment dels sistemes i instal·lacions tèrmiques o a la incorporació d’equips que utilitzin fonts d’energia renovables.

Tributen al tipus ordinari del 21% les següents operacions:

Obres de reparació o renovació:

Amb caràcter general tributen al 21%, però amb les excepcions que hem vist anteriorment pel que fa a certes reparacions o renovacions en habitatges.

Armaris, portes i finestres:

El lliurament sense instal·lació de portes, finestres, armaris, mobles de cuina, etc., per a la realització d’obres en edificacions.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors