Compartir

Demà entrarà en vigor el Decret Llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador  per l’incompliment de les mesures relacionades amb la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Destaquem el següent:

Algunes infraccions molt greus que es podrà sancionar amb multa d’entre 60.001 i 600.000 euros:

  • Celebració d’actes o activitats que hagin estat expressament prohibides o suspeses per les autoritats pel risc que suposen.
  • L’incompliment reiterat del deure d’aïllament domiciliari acordat per les autoritats competents per part de persones que hagin donat positiu de COVID-19.
  • L’incompliment reiterat dels protocols, plans o instruccions rebudes per les autoritats competents i la reiteració d’infraccions greus.

 

Algunes infraccions greus que es podrà sancionar amb multa d’entre 3.001 i 60.000 euros i, que en funció de la seva especial gravetat també es podrà sancionar com a molt greus:

  • L’incompliment dels límits d’aforaments als espais tancats o a l’aire lliure.
  • L’incompliment dels horaris d’obertura i tancament per a les diferents tipologies d’establiments i activitats.
  •  La celebració i comercialització de reunions, festes o qualsevol altre tipus d’activitat o acte permanent o esporàdic, sigui de caràcter privat o obert al públic, en espais públics o privats, en el que es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l’adopció de mesures sanitàries de prevenció i produeixin un risc o dany greu per a la salut de la població.

 

Algunes infraccions lleus que es podrà sancionar amb multa de fins a 3.000 euros:

  • L’incompliment de l’ús de la mascareta o el seu ús inadequat, sancionable amb 100 euros.
  • L’incompliment de les mesures d’higiene i prevenció establertes per les autoritats competents, per a qualsevol mena d’establiment o activitat, en espai obert o tancat, públic o privat, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.
  • L’incompliment de les limitacions de concentració de persones en reunions i o trobades tant en l’àmbit privat com el públic, en els termes acordats per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.
  • L’incompliment de la distància física interpersonal de seguretat, en llocs públics o privats, oberts o tancats.

 

Competència sancionadora: Correspon als ajuntaments i a la Generalitat.

Responsabilitat: Seran responsables les persones físiques i jurídiques que cometin les infraccions, però quan la persona infractora sigui menor d’edat, en seran responsables subsidiaris els pares, tutors o guardadors legals.

Som advocats i gestors administratius. Consulte-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors