Compartir
Convé anticipar al 2022 les operacions que originin guanys patrimonials o distribució de dividends, ja que es preveu que s’incrementi la tributació el 2023
A principis de desembre en el moment adequat per analitzar els ingressos i les despeses de l’exercici tenint en compte la normativa fiscal i les modificacions que es preveuen per l’any següent per tal de decidir si convé anticipar o diferir ingressos.

Recomanem tenir especialment en compte el següent:

Revisar operacions que originin guanys patrimonials o repartiment de dividends:

Un dels canvis principals que es preveu de cara al 2023 és l’increment dels tipus a la base de l’estalvi de l’IRPF, per aquest motiu convé revisar operacions que originen guanys patrimonials o repartiments de dividends. Millor realitzar aquestes operacions en data 2022 ja que si es realitzen l’any que ve podria haver-hi més retenció i, en definitiva, més tributació.

Cobrament a termini del preu en la transmissió d’actius:

Quan es transmeti algun actiu és recomanable valorar la possibilitat de diferir el cobrament en diferents exercicis per tal de poder declarar la renda obtinguda segons siguin exigibles els cobraments.

No obstant, a causa de l’increment del tipus a les rendes de l’estalvi que es preveu pel 2023, hi pot haver casos en què convingui no optar per aquesta possibilitat.

Plans de pensions i plans simplificats d’ocupació: 

Els treballadors assalariats i els autònoms poden aportar fins a 1.500 euros anuals a un pla de pensions o a un pla d’estalvi assegurat. L’import aportat es redueix de la base d’ingressos declarats.

A més, s’han creat els plans simplificats d’ocupació que permeten aportar-hi fins a 4.250 € més a l’any, que també en reduiran de la base d’ingressos.  El problema es que el desenvolupament d’aquests plans depen dels convenis col·lectius i de les mutualitats professionals, motiu pel qual en aquest 2022 pot ser difícil formalitzar-hi cap aportació. 

Empresaris i autònoms que determinin els seus rendiments a l’IRPF pel sistema de mòduls:

Convé revisar les magnituds que permeten quedar inclòs en el sistema de mòduls: 250.000 euros per al volum de rendiments íntegres de l’any anterior i 150.000 euros per a les operacions per les quals hi ha l’obligació d’expedir factura.

En cas que es prevegi una reducció d’ingressos també convé valorar la possibilitat de renunciar al sistema de mòduls i passar al d’estimació directa.

Despeses de difícil justificació en cas d’empresaris i professionals: 

El 2023 augmentarà del 5% actual  fins el 7% el percentatge que els empresaris i professionals es poden deduir com a despeses de difícil justificació. Per això, pot ser interessant endarrerir els ingressos de l’activitat a l’exercici 2023 i avançar despeses abans del 31 de desembre”.

Impost de patrimoni i nou impost sobre les grans fortunes; 

Les exempcions a l’impost sobre el patrimoni també aplicaran al nou gravamen sobre les grans fortunes. Per això es recomana tenir en compte aspectes com el de l’empresa familiar. Per aconseguir l’exempció caldrà que un membre del grup familiar faci funcions directives i cobri per això una remuneració que suposi, almenys, la meitat de les rendes del treball.

D’altra banda, la  reducció a L’Impost de patrimoni de 300.000 euros del primer habitatge,  pujarà el 2023  a 600.000 euros en cas d’un matrimoni que comparteix la propietat de la casa.

Arrendament d’habitatges:

S’espera una futura llei de l’habitatge que canviarà les bonificacions actuals, portant-ne la màxima fins al 90% sempre que l’immoble estigui en una zona de mercat tensionat (com podria ser el cas de Girona i altres poblacions importants de les comarques gironines)  i s’hagi rebaixat el preu almenys un 5%.

També estan previstes altres deduccions vinculades a la rehabilitació energètica, finançades amb els fons europeus.


Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors