Compartir
S’ha fet públic el text del nou impost temporal de solidaritat de les grans fortunes que s’aplicarà en relació amb el patrimoni existent a 31 de desembre de 2022. Hauran de declarar les persones amb un patrimoni net superior a 3.000.000 d’euros. L’impost encara s’està tramitant en el Congrés de Diputats i, per tant, resta a l’espera de la seva aprovació definitiva encara que s’espera poques modificacions.

 

El nou impost temporal de solidaritat de les grans fortunes

Gravarà el patrimoni net per sobre de 3.000.000 euros i que s’aplicarà en tot el territori  de l’Estat (sense perjudici dels règims forals basc i navarrès)

Fet imposable i meritació

Hauran de declarar les persones físiques amb un patrimoni net superior a 3.000.000 d’euros en data 31 de desembre.

Es presumirà, excepte prova de transmissió o pèrdua patrimonial, que formen part del patrimoni els béns i drets que haguessin pertangut al subjecte passiu en el moment de l’anterior meritació.

Exempcions

Quedaran exempts d’aquest impost temporal els béns i drets que estiguin exempts de l’impost sobre el patrimoni (Béns del Patrimoni Històric, objectes d’art i antiguitats, obra pròpia dels artistes, aixovar domèstic, habitatge habitual, drets de contingut econòmic vinculats a sistemes de previsió social, elements afectes a activitats econòmiques i participacions en empreses familiars, etc.).

Bases imposable i liquidable

La base imposable és el valor del patrimoni net del subjecte passiu, que es determina per diferència entre el valor dels béns i drets que sigui titular i les càrregues i gravàmens  que disminueixin el seu valor, i els deutes o obligacions personals de les quals hagi de respondre el subjecte passiu.

En el cas d’obligació personal  la base imposable es redueix en 700.000 euros en concepte de mínim exempt.

Tarifa de l’impost

A la base liquidable s’aplicaran els tipus de gravamen de la següent escala:

Base liquidable

Fins a euros

Quota

Euros

Resta base liquidable

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00 2.347.998,03 1,7
5.347.998,03 39.915,97 5.347.998,03 2,1
10.695.996,06 152.223,93 En endavant 3,5

S’assenyala que la quota íntegra d’aquest impost conjuntament amb les quotes de l’IRPF i de l’IP, no pot excedir, del 60% per als subjectes passius per obligació personal.

Existeixen deduccions i bonificacions en la quota?

Resulta aplicable la deducció per impostos satisfets a l’estranger en els mateixos termes que en el Impost sobre el patrimoni.

Es podrà deduir la quota de l’Impost de patrimoni de l’exercici efectivament satisfeta.

Quin és el seu període de vigència?

Aquest impost s’aplicarà en els 2 primers exercicis en els quals es reporti a partir de la seva entrada en vigor. Al final dels dos anys el govern avaluarà els resultats i proposarà el manteniment o supressió d’aquest nou impost.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors