Compartir

La Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge (Llei d’habitatge), ha introduït incentius fiscals en l’IRPF als arrendaments d’immobles destinats a habitatge amb efectes a partir de l’1 de gener de 2024, pels contractes signats a partir del 26 de maig de 2023.

Destaquem el següent:

En que consisteixen els incentius ?

Els nous incentius consisteixen en una reducció del rendiment net a declarar en l’IRPF en concepte de rendiment del capital immobiliari obtingut per l’arrendament d’habitatges a partir del dia 1 de gener de 2024, sempre que es tracti de contractes signats a partir del 16 de maig de 2023.

Qui se’n podrà beneficiar ?

 • Se’n podran beneficiar els arrendadors, persones físiques, que tributin en l’IRPF pels seus rendiments del capital immobiliari.
 • No se’n podran beneficiar els arrendadors persones físiques que gestionin els seus arrendaments com activitat econòmica (amb una persona ocupada a jornada completa) ni els arrendadors que siguin persona jurídica.

Quins seran els % de reducció ?

 • En general: 50% (ara es el 60%).

  • No obstant, la reducció seguirà sent del 60% pels contractes de data anteriors al 26 de maig de 2023.
 • Reducció incrementada del 90%:

  • Contractes nous
  • En zones de mercat tensat (encara s’han de determinar quines seran aquestes zones en les que es consideri que cal més habitatge de lloguer).
  • La renda inicial s’ha d’haver rebaixat en més d’un 5% en relació amb l’última renda de l’anterior contracte d’arrendament del mateix habitatge, una vegada aplicada, si és el cas, la clàusula d’actualització anual del contracte anterior.
 • Reducció incrementada del 70%:

  • En favor d’arrendataris particulars: quan es produeixi alguna de les següents circumstàncies:
   • Habitatges llogats per primer cop en zones de mercat residencial tensat.
   • Arrendataris d’entre 18 i 35 anys (Si existeixen diversos arrendataris d’un mateix habitatge, aquesta reducció s’aplicarà proporcionalment sobre la part del rendiment net que correspongui als esmentats arrendataris).
  • En favor d’una administració pública o entitat sense fins lucratius en determinades condicions
 • Reducció incrementada del 60%:

  Quan l’habitatge hagués estat objecte de rehabilitació en els dos anys anteriors a la celebració del contracte d’arrendament.

Que més s’ha de considerar ?

 • Els requisits assenyalats s’hauran de complir en el moment de signar el contracte d’arrendament i la reducció serà aplicable mentre es continuïn complint.
 • Els referits percentatges de reducció incrementats no seran aplicables en relació amb els contractes d’arrendament d’habitatges en zones de mercat residencial tensat, quan la renda pactada a l’inici del contracte d’arrendament excedeixi de la última renda vigent en els últims cinc anys  en el mateix habitatge, un cop aplicada l’actualització anual de la renda o es carregui a l’arrendatari quotes o despeses no incloses en el contracte anterior.  No obstant es permet un augment màxim del 10% quan la durada del contracte sigui per 10 o més anys o quan s’hagués realitzat determinades obres en els dos anys anteriors.
 • Com fins ara, les reduccions indicades (la general i les incrementades) només s’aplicaran sobre els rendiments declarats voluntàriament pel contribuent.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors