Compartir
Si la seva empresa duu a terme operacions amb persones o entitats vinculades —per exemple, amb altres societats del mateix grup o amb socis amb una participació igual o superior al 25%, o bé els seus familiars, fins al tercer grau—, les ha de valorar a preus de mercat. No obstant això, en uns certs casos també ha d’informar d’aquestes operacions a Hisenda o documentar-les.

Quines son les operacions vinculades ?

Les operacions vinculades són aquelles que la seva empresa fa amb persones o entitats amb les quals té una relació especial. Aquest tipus d’operacions inclou, per exemple, transaccions amb altres societats del mateix grup, amb socis que tenen una participació igual o superior al 25%, o bé amb familiars d’aquests socis fins al tercer grau.

Es obligatori valorar aquestes operacions a preus de mercat.

Quines operacions vinculades s’han de documentar ?

S’han de documentar les operacions amb una mateixa persona o entitat vinculada amb un import total igual o superior als 250.000 euros durant l’exercici,

Com s’han de documentar les operacions vinculades ? 

 

Empreses de dimensió reduïda ( (Son aquelles que en el període impositiu immediat anterior l’import net de la xifra de negocis hagués estat inferior a 10 milions d’euros).

Poden presentar electrònicament un formulari d’operacions vinculades (FOV) juntament amb la declaració de l’Impost de societats de l’exercici, que substitueix el “dossier” d’operacions vinculades” que han de tenir les empreses de major dimensió.

Resta d’empreses

Han de preparar un dossier detallat. Aquest dossier ha de descriure la naturalesa i la valoració assignada a aquestes operacions, justificant que aquesta valoració es correspon amb el que pagarien parts independents en condicions similars.

El dossier no cal presentar-lo de manera efectiva, però ha d’estar disponible per si Hisenda el sol·licita. Hisenda pot requerir aquest document a partir de la finalització del termini voluntari de presentació de l’impost sobre societats (IS). En el cas que l’exercici social de la seva empresa coincideixi amb l’any natural, aquesta data és el 26 de juliol de cada any.

No cal confeccionar aquest dossier per a les operacions fetes amb altres societats del mateix grup fiscal.

Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions amb paradisos fiscals

A més de la documentació requerida, les operacions subjectes a l’obligació de documentació s’han de declarar a través del model 232.

Termini de presentació

El model 232 cal presentar-lo el mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. Per exemple, si l’exercici social de la seva empresa coincideix amb l’any natural, la presentació s’ha de fer el mes de novembre.

Informació addicional en el model 232

A més de les operacions que superen els 250.000 euros anuals amb la mateixa persona vinculada, el model 232 ha d’incloure:

  1. Operacions específiques: operacions vinculades que, en conjunt, superin els 100.000 euros, com la venda d’immobles o participacions i operacions amb intangibles.
  2. Operacions rellevants: operacions vinculades del mateix tipus i mètode de valoració que, en conjunt, excedeixin el 50% del volum de negocis de l’empresa, sense importar el seu import individual.
  3. Patent box: operacions en les quals s’hagi aplicat la reducció per patent box (incentiu per cessió de patents), independentment de l’import.
  4. Paradisos fiscals: operacions fetes amb entitats domiciliades en països o territoris considerats paradisos fiscals, sense importar l’import i amb independència de la vinculació.

Empreses de reduïda dimensió

També han de presentar el model 232 al novembre per a complir amb les obligacions d’informació addicional.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat. 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors