Compartir
El BOE del 27 de juny de 2024, ha publicat el Reial decret llei 4/2024 (RDL), de 26 de juny, que prorroga diverses mesures per a mitigar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i a l’Orient Mitjà, a més d’adoptar mesures urgents en matèria fiscal, energètica i social.

A continuació, ressenyem les principals novetats que s’introdueixen en els referits impostos.

IVA. Rebaixa de l’IVA d’aliments

Olis de llavors i pastes alimentoses:

 • Pròrroga dels tipus actuals fins el 30 de setembre de 2024:
  • Tipus impositiu del 5%
  • Recàrrec d’equivalència 0,62%
 • Nous tipus a partir de l’1 d’octubre fins el 31 de desembre de 2024:
  • Tipus impositiu del 7,5%
  • Recàrrec d’equivalència: 1%

Pa comú, ous, formatges, fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals:

 • Pròrroga dels tipus actuals fins el 30 de setembre de 2024 i s’inclou l’oli d’oliva que passa del 5% al 0%):
  • Tipus impositiu del 0%
  • Recàrrec d’equivalència 0 %
 • Nous tipus a partir de l’1 d’octubre fins el 31 de desembre de 2024:
  • Tipus impositiu del 2%
  • Recàrrec d’equivalència: 0,26%

Oli d’oliva:

 • Fins el 30 de setembre de 2024:
  • Tipus impositiu: 0%
  • Recàrrec d’equivalència: 0%
 • De l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2024:
  • Tipus impositiu del 2%
  • Recàrrec d’equivalència: 0,26%
 • A partir de l’1 de gener de 2025:
  • Tipus superreduït; 4%
  • Recàrrec d’equivalència: 0,5%

Impost sobre societats

Llibertat d’amortització en determinats vehicles (FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV) i en noves infraestructures de recàrrega

Se substitueix la vigent amortització accelerada (consistent a aplicar el duple del coeficient d’amortització lineal màxim segons taules oficialment aprovades), per una amortització lliure, sempre que es tracti d’inversions noves que entrin en funcionament en els períodes impositius iniciats el 2024 i 2025.

Reserva de capitalització

Increment del percentatge de reducció: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2024, s’eleva del 10% al 15% el percentatge de reducció i es redueix de 5 a 3 anys el termini de manteniment de l’increment de fons propis i d’indisponibilitat de la reserva de capitalització.

Règim transitori:  aquest termini de tres anys resultarà igualment d’aplicació respecte de l’increment de fons propis i de les reserves de capitalització dotades que el seu termini de manteniment i indisponibilitat, respectivament, no hagués expirat a l’inici del primer període impositiu que comenci a partir de l’1 de gener de 2024.

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Reducció per obtenció de rendiments del treball

S’incrementa la quantia de la reducció per obtenció de rendiments del treball. Així:

 • Per a contribuents amb rendiments nets del treball iguals o inferiors a 14.852 euros: la quantia és de 7.302 euros anuals.
 • Per a contribuents amb rendiments nets del treball superiors a 14.852 euros, però iguals o inferiors a 17.673,52 euros: la quantia és de 7.302 euros menys el resultat de multiplicar per 1,75 la diferència entre el rendiment del treball i 14.852 euros anuals.
 • Per a contribuents amb rendiments nets del treball compresos entre 17.673,52 i 19.747,50 euros: la quantia és de 2.364,34 euros menys el resultat de multiplicar per 1,14 la diferència entre el rendiment del treball i 17.673,52 euros anuals.

Obligació de declarar

A conseqüència de l’elevació de la quantia del salari mínim interprofessional (SMI) a 15.876 € anuals, la quantia de salari brut anual a partir de la qual es comença a pagar l’IRPF passa dels 15.000 € fins als 15.876 €.

Llibertat d’amortització en determinats vehicles i en noves infraestructures de recàrrega

Els contribuents que determinin el seu rendiment pel mètode d’estimació objectiva podran aplicar una llibertat d’amortització per a les inversions en vehicles nous FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV i per punts de recàrrega.

Per al càlcul del guany o pèrdua patrimonial, en el supòsit de transmissió dels vehicles o instal·lacions de recàrrega que haguessin gaudit de la llibertat d’amortització, s’estableix que no es minorarà el valor d’adquisició en l’import de les amortitzacions fiscalment deduïdes que excedeixin de les que haguessin estat fiscalment deduïbles en cas que no s’hagi aplicat, i l’excés, per al transmitent, té la consideració de rendiment íntegre de l’activitat econòmica en el període impositiu en què s’efectuï la transmissió, sigui quin sigui el mètode de determinació d’aquell.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat. 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors