Compartir

El Llibre Primer del Codi Civil de Catalunya estableix que els terminis per poder reclamar un deute son els següents:

Prescriu al cap de 3 anys el dret a reclamar el següents deutes:

  • Els pagaments periòdics que es faci per anys o en terminis més breus.
  • Les factures per prestació de serveis i execucions d’obres.
  • El cobrament del preu en les vendes al consum.
  • Les reclamacions de danys i perjudicis per culpa extra contractual (accidents)

Prescriu als 10 anys:

  • La reclamació de qualsevol altra pretensió que no tingui un termini especial

Comput del termini per a reclamar:

  • El comput del termini de prescripció comença a computar des del moment en què es pogués exigir el compliment de l’obligació incomplerta i que, en el cas d’obligacions “continuades” o de tracte successiu, el termini començarà cada vegada que s’incompleixin.

Procediments de reclamació:

  • Es procediment per a reclamar es àgil i barat.Es pot utilitzar un procediment monitori i en molts casos no caldrà ni anar al Jutjat.

Reclameu els vostres crèdits, no hi teniu res a perdre.

juridica7

Som assessors jurídics. Consulteu.nos sense compromís trucant al 972 426 004 o per coreu electrònic adreçat a algun dels nostres advocats: martaromaguera@rm-assessors.cat; jesussanchez@rm-assessors.cat o cristinaromaguera@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors