Compartir

En el BOE del dia 06-12-2016, s’ha publicat el Reial decret 596/2016, de 2 de desembre, que ha establert canvis importants pel que fa a la gestió de l’IVA i que a partir del dia 1 de juliol del 2017 obligarà a les gran empreses a subministrar informació immediata a l’Agència Tributària. Destaquem:

A qui s’aplicarà el sistema d’informació immediata (SII) ?:

  • Obligatòriament, a les grans empreses que ja venen obligades a presentar declaració mensual de l’IVA (aquelles que el volum de facturació durant l’any anterior hagués excedit de 6.010.121,04 euros) i grups d’empreses inscrits en el Registre de devolució mensual de l’IVA (REDEME).
  • A aquells altres contribuent que voluntàriament decideixin adoptar aquest sistema.

En que consisteix el sistema d’informació immediata (SII) ?:

  • Els contribuents hauran d’enviar el detall dels registres de facturació en un termini de quatre dies a través de la Seu electrònica de l’Agència Tributària. No obstant això, durant el primer semestre de vigència del sistema, els contribuents tindran un termini extraordinari d’enviament de la informació que serà de vuit dies (en el còmput d’ambdós terminis s’exclouen dissabtes, diumenges i festius nacionals).
  • Podran presentar i ingressar les seves autoliquidacions periòdiques de l’ IVA deu dies més tard del que és habitual actualment.
  • Deixaran de tenir l’obligació de presentar els models 347 (operacions amb terceres persones), 340 (llibres de registre) i 390 (resum anual de l’IVA).
  • Els contribuents podran contrastar la informació dels seus Llibres de Registre amb la informació subministrada pels seus clients i proveïdors sempre que estiguin també inclosos en el sistema SII.

Es modifica el termini de remissió de les factures:

  • En el cas que el destinatari sigui un empresari o professional, la factura se li haurà de remetre abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’ha produït la meritació de l’IVA corresponent a la citada operació o en el cas de les operacions acollides al règim especial del criteri de caixa abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’hagués realitzat. (Fins ara un mes a partir de la data d’expedició de la factura).
  • En els altres casos la factura s’haurà de lliurar en el moment en que es meriti la operació.

fiscalcomptable7

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors