Compartir

La informació que donarem a continuació tant sols afectarà a les empreses que venen obligades a dur la seva comptabilitat ajustada al Codi de Comerç així com a les fundacions i associacions. Dit d’una altra manera, no afectarà a les empreses propietat de persones físiques que tributin per IRPF en els sistemes d’estimació directa simplificada o d’estimació objectiva.

En el BOE del 17-12-2016 s’ha publicat el Reial decret 602/2016  que va entrar en vigor el dia 18-12-2016 i produirà efectes pels exercicis iniciats a partir del 1 de gener del 2016,  pel qual es modifiquen diverses normes que afecten a les obligacions comptables de les petites i mitjanes empreses (Pimes) i també a les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat (PGC) a les entitats sense finalitats lucratives. Destaquem:

Més empreses es podran acollir al PGC-Pimes: Es podran acollir el PGC-Pimes les empreses que reuneixin almenys dues de les següents circumstàncies:

 • Que el seu actiu no superi els quatre milions d’euros;
 • Que l’import net de la seva xifra anual de negoci no superi els vuit milions
 • Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a 50.

Les empreses perdran la possibilitat d’aplicar el Pla General de Comptabilitat de Pimes si a la data de tancament deixessin de reunir dues de les circumstàncies anteriors durant dos exercicis consecutius.

En tot cas, no podran aplicar el PGC Pimes entre d’altres:

 • Les entitats d’interès públic regulades a l’art. 3.5 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, de Auditoria de Comptes;
 • Les empreses que formin part d’un grup de societats i hagin de consolidar comptes.
 • Les empreses que la seva moneda funcional sigui diferent de l’euro.

Es suprimeix l’obligatorietat d’incloure l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu: Les empreses que utilitzin el model abreujat del PGC o el model PGC-Pimes, no hauran d’incloure en els seus comptes l’estat de canvis en el patrimoni net ni l’estat de fluxos d’efectiu.

Es redueix la informació que les Pimes hauran d’incloure en el model de memòria abreujada: Els canvis afecten principalment als següents apartats:

 • L’activitat de l’empresa.
 • L’aplicació del resultat.
 • Els actius i els passius financers.
 • Els fons propis.
 • La situació fiscal.
 • Les subvencions, les donacions i els llegats.
 • Els ingressos i les despeses.
 • Les operacions amb parts vinculades.

Actius intangibles. Fons de comerç. Canvis en els criteris de registre i valoració per a tot tipus d’empreses:

 • A partir del 1.1.2017 els immobilitzats intangibles passaran a ser considerats actius de vida útil definida i, per tant, hauran de ser objecte d’amortització sistemàtica en el període durant el qual es preveu, raonablement, que els beneficis econòmics inherents a l’actiu produeixin rendiments per a l’empresa.
 • Quan la vida útil d’aquests actius no es pugui estimar de manera fiable s’amortitzaran en un termini de deu anys, sens perjudici dels terminis establerts en les normes particulars sobre l’immobilitzat intangible.
 • Com a mínim el moment de tancament de l’exercici s’analitzarà l’existència d’indicis de deteriorament dels actius intangibles i, si s’escau, es calcularà l’import recuperable i s’efectuaran les correccions valoratives necessàries.

Comptes anuals consolidats: Hi haurà petits canvis pel que fa a les normes per a la formulació de comptes anuals consolidats d’aquelles empreses que vinguin obligades a presentar-los.

Entitats sense fins lucratius (associacions i fundacions): S’aproven les normes d’adaptació del PGC a les entitats sense fins lucratius i els criteris per tal que puguin aplicar les PGC pimes.

butlletimensual1

Som assessors fiscals i comptables. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors