Compartir
La modificació de la Llei concursal inclou novetats a partir del 2023 en matèria d’ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris, establint terminis màxims de concessió dels ajornaments i que varien en funció de la garantia.

La disposició addicional onzena de la Llei 16/2022, que reforma la Llei concursal modifica, amb efectes de 1 de gener de 2023 determinats aspectes relacionats amb l’ajornament i el fraccionament del pagament de deutes tributaris que resumim a continuació:

Termini màxim d’ajornament de sis mesos:

  • Quan el pagament del deute s’asseguri amb garantia diferent de l’aval bancari
  • Quan no s’exigeixi garantia per raó de l’import del deute.

Termini màxim d’ajornament de nou mesos:

– Quan el pagament del deute es garanteixi amb aval bancari o certificat d’assegurança de caució.

Termini màxim d’ajornament de dotze mesos:

  • Quan no s’exigeixi garantia perquè l’obligat tributari no té béns suficients per garantir el deute i existeix risc de perjudici greu en cas d’execució del seu patrimoni.

Límit del deute tributari per l’ajornament del qual no cal aportar garanties; 30.000 euros.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors