Compartir
El BOE del 24 desembre ha publicat la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Entre les mesures que seran d’aplicació a partir ja d’aquest mes de gener, destaca l’increment de tributació  dels rendiments del capital en l’Impost sobre la renda, la reducció de l’Impost de societats a les entitats amb un volum de negoci de menys de 1.000.000 euros i la flexibilització dels requisits per recuperar l’IVA dels crèdits incobrables.

Destaquem el següent:

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF):

 • S’eleva la reducció dels rendiments del treball: Els rendiments nets del treball inferiors a 19.747,50 € (abans, 16.825 €) tindran dret a reducció sempre que el contribuent no obtingui rendes diferents de les de treball (excloses les exemptes) superiors a 6.500,00 €.
 • Menys persones obligades a declarar: No hauran de declarar les persones amb rendiments de treball de més d’un pagador per import inferior a 15.000 € (abans, 14.000 €).
 • S’eleva la reducció pels treballadors autònoms econòmicament dependents: Els rendiments nets en estimació directa simplificada inferiors a 19.747,50 € (abans 14.047,50 €) tindran dret a reducció sempre que el contribuent no obtingui rendes diferents de les de treball (excloses les exemptes) superiors a 6.500,00 €.
 • S’eleva la reducció per despeses de difícil justificació: Els rendiments en estimació directa simplificada en podran reduir en un 7% (abans en un 5%), fins un límit de 2.000 €, que no s’ha modificat, en concepte de despeses de difícil justificació.
 • S’eleva la reducció general pels rendiments en estimació objectiva: Els prorroga un any més els límits excloents del sistema de mòduls però el rendiment obtingut es podrà reduir en un 10%.
 • Límits per aportació a plans de pensions i altre sistema de previsió social: El límit absolut de 1.500 € s’incrementarà en 8.500 € sempre que l’increment vingui de contribucions empresarials complementades, en el seu cas, per aportacions del treballador al mateix instrument.
 • S’incrementa els tipus de gravamen de l’estalvi:
  • Fins a 6.000 €: 19%.
  • Els següents 44.000 €: 21%.
  • Els següents: 150.000 €: 23%.
  • Els següents 100.000 €: 27%.
  • El que passi de 300.000 €: 28%
 • Ampliació de la prestació per maternitat: Les dones amb fills menors de 3 anys que tinguin dret a la aplicació del mínim per descendents i que en el moment del naixement del fill rebin prestació d’atur, o que en aquell moment o després estiguin d’alta a la Seguretat Social o mutualitat un mínim de 30 dies, podran deduir 1.200 euros anuals mentre el fill no faci els tres anys.
 • Retencions a compte de IRPF:
  • Sobre les retribucions del mes de gener de 2023 s’aplicarà la normativa de retencions vigent a 31.12.2022. Sobre les retribucions satisfetes a partir del 1.2.2023 s’aplicarà una nova taula de retencions que tindrà en compte el nou import de la reducció aplicable als rendiments del treball.
  • La retenció sobre els rendiments del treball procedents d’obres literàries, artístiques o científiques de les que es cedeixi els drets d’explotació, i sobre els rendiments del treball procedents de la propietat intel·lectual, s’aplicarà una retenció del 7% (abans 15%) quan aquests rendiments siguin inferiors a 15.000 € i representin més del 75% dels rendiments del treball i de les activitats econòmiques.

Impost sobre societats:

 • Societats no patrimonials que NO facturin més de 1.000.000 €: Es redueix del 25% al 23% el tipus de gravamen per entitats amb import net de volum de negoci l’exercici anterior inferior a 1.000.000 euros i no tinguin la consideració d’entitat patrimonial.

IVA:

 • Recuperació IVA repercutit a clients morosos: Es flexibilitza el procediment per recuperar l’IVA repercutit als clients morosos. La reclamació judicial o el requeriment notarial es podran substituir per qualsevol altra mitjà que acrediti de manera fefaent que s’ha reclamat el crèdit al deutor; i s’amplia fins a 6 mesos el termini per recuperar l’IVA des de que el crèdit ha estat declarat incobrable. Es rebaixa de 300,00€ a 50,00€ l’import mínim de la base imposable de l’operació en el cas que el destinatari morós tingui la condició de consumidor final.
 • Iva de productes sanitaris: Passen a tributar al tipus reduït del 4%  els tampons, compreses, salva eslips, preservatius i altres anticonceptius no medicinals.
 • Règim simplificat i Règim especial de l’agricultura, ramadera i pesca: Es manté el límit de 250.000 € d’ingressos i de l’import conjunt d’adquisicions i d’importacions de bens i serveis en l’exercici anterior, que permeten aplicar aquests règims.

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana:

S’actualitzen els imports màxims dels coeficients a aplicar sobre el valor dels terrenys en el moment de la transmissió segons el període en que s’hagués generat l’increment de valor. Seran els següents.

Periodo de generación Coeficiente
Inferior a 1 año 0,15
1 año 0,15
2 años 0,14
3 años 0,15
4 años 0,17
5 años 0,18
6 años 0,19
7 años 0,18
8 años 0,15
9 años 0,12
10 años 0,10
11 años 0,09
12 años 0,09
13 años 0,09
14 años 0,09
15 años 0,10
16 años 0,13
17 años 0,17
18 años 0,23
19 años 0,29
Igual o superior a 20 años 0,45

Altres novetats tributàries:

 • Interès legal del diner: 3,25%  (sense variació).
 • Interès de demora: 4,0625 % (sense variació).
 • IPREM anual: 7.200€ (abans 6.948,24 €).
 • IPREM ANUAL referit al SMI (amb pagues extra): 8.400 € (abans 8.106,28 €).

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors