Compartir
Entre les principals línies d’actuació del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2023, Hisenda posarà el focus a detectar l’economia submergida, especialment en el sector de la rehabilitació i les reformes d’immobles, així com per a la identificació de programari d’ocultació de vendes, i es reforçarà el control sobre cobraments virtuals a través d’entitats o aplicacions radicades a l’estranger, les falses residències, així com la recerca sobre criptomonedes, entre altres.

En el BOE del dia 27 de febrer de 2023 s’ha publicat la Resolució de 6 de febrer de 2023, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2023.

A continuació exposarem un breu resum de les principals mesures i actuacions que s’escometran en aquest exercici 2023 per part d’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT):

  • Imposició de sancions tributàries: S’establirà un nou criteri que serà rellevant per a la seva imposició: l’historial de compliment i incompliment del contribuent.
  • Devolucions: Es procurà avançar les devolucions de les declaracions de l’impost sobre societats a petites i mitjanes empreses.
  • Contribuents amb alta capacitat econòmica:Es continuarà amb les labors de recerca directa sobre contribuents d’alta capacitat econòmica per a la detecció i regularització dels comportaments irregulars en què incorrin.
  • Informació sobre immobles: Es treballarà en la utilització massiva de la nova informació sobre immobles i societats procedent del Consell General del Notariat (Índex Únic Notarial).
  • Economia submergida:Es mantindrà el control d’ aquells sectors i models de negoci en els quals s’apreciï un alt risc d’existència d’economia submergida, amb especial atenció a l’ús intensiu d’efectiu o a l’ús de mètodes electrònics de pagament radicats a l’estranger i no subjectes, de fet, o de dret, a les obligacions de subministrament d’informació.
  • Control sobre les despeses personals imputades a les societats: Es programaran actuacions dirigides a evitar l’ús abusiu de la personalitat jurídica amb la principal finalitat de canalitzar rendes, o desviar indegudament despeses personals de persones físiques, de manera que es redueixin improcedentment els tipus impositius aplicables.
  • Factures falses: Es seguirà amb la comprovació d’aquelles entitats que han estat creades instrumentalment amb l’única fi d’emetre factures irregulars per a ser deduïdes per societats operatives.
  • Comunitats de bens: Es comprovarà la correcta imputació de rendes als seus socis per part de comunitats de béns o altres entitats en règim d’atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques, així com la realitat dels rendiments declarats per aquestes.
  • Bens de luxe: Es controlarà la falsa afectació a l’activitat econòmica de béns de luxe o de serveis relacionats amb el sector del luxe per part de persones jurídiques l’activitat de les quals no es trobi vinculada amb l’aprofitament o arrendament d’aquests béns.
  • Reforma d’habitatges: S’intensificarà el control sobre les activitats de rehabilitació i reformes d’habitatge.

bu

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors