Compartir

En el BOE del passat dia 30 d’agost es va publicar l’Ordre Ministerial HFP/816/2017, que obliga a presentar una declaració informativa, model 232, en cas que determinats contribuents efectuïn certes operacions en que les parts tinguin algun tipus de vinculació entre elles o estiguin relacionades amb paradisos fiscals. Resumim tot seguit els aspectes que considerem més rellevants:

CONTRIBUENTS OBLIGATS:

 • Contribuents de l’Impost de societats. Per tant, no hi estan obligats els contribuents per IRPF.
 • Contribuents de l’Impost sobre la renda de no residents que actuïn mitjançant establiment permanent.
 • Entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència a territori espanyol.

 

CONSIDERACIÓ D’ENTITAT O PERSONES VINCULADES:

 • Una entitat i els seus socis o partícips.
 • Una entitat i els seus consellers o administradors, excepte allò que es refereix a la retribució per l’exercici de les seves funcions.
 • Una entitat i els conjugues o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins a tercer grau, dels socis o partícips, consellers o administradors.
 • Dues entitat que pertanyin a un mateix grup.
 • Una entitat i els consellers o administradors d’altra entitat, sempre que ambdues entitats pertanyin al mateix grup.
 • Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament com a mínim en un 25% del capital social o dels fons propis.
 • Dues entitats a les que els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relació de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins a tercer grau, participin, directa o indirectament, amb un mínim del 25% del capital social o dels fons propis.
 • Una entitat resident a territori espanyol i els seus establiments permanents a l’estranger.

OPERACIONS QUE S’HA DE DECLARAR:

 • Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada quan l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions en el període impositiu superi els 250.000,00€ i d’acord amb el valor de mercat.
 • Operacions específiques, sempre que l’import conjunt de cada una d’aquest tipus d’operacions en el període impositiu superi els 100.000,00€.
 • Amb independència del seu import, també s’haurà de declarar les següents operacions:
  • Operacions del mateix tipus que utilitzin el mateix mètode de valoració, sempre que l’import conjunt de les mateixes en el període impositiu sigui superior al 50% de la xifra de negocis de l’entitat.
  • Quan el contribuent realitzi operacions o tingui valors en països o territoris qualificats reglamentàriament com a paradisos fiscals.

OPERACIONS QUE TENEN LA CONDICIÓ D’OPERACIONS ESPECÍFIQUES:

 • Les realitzades amb contribuents de l’IRPF, en el desenvolupament d’una activitat econòmica, que resulti d’aplicació el mètode d’estimació objectiva (mòduls), per entitats en que els contribuents de l’IRPF o els seu cònjuges, ascendents o descendents, de forma individual o conjuntament entre tots ells, tinguin una participació igual o superior al 25% del capital social o fons propis.
 • Operacions de transmissió de negocis.
 • Operacions de transmissió de valors o participacions representatius de la participació a fons propis de qualsevol tipus d’entitats no admeses a negociació en alguns dels mercats regulars de valors, o que estiguin admesos a negociació en mercats regulats situats a països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.
 • Les operacions sobre immobles.
 • Les operacions sobre actius intangibles.

OPERACIONS QUE NO S’HA DE DECLARAR:

 • Les realitzades entre entitats que integrin el mateix grup de consolidació fiscal, sens perjudici d’allò que estableix l’article 65.2 de la Llei de l’impost sobre societats (obligació de documentació i informació de les operacions de cessió de determinats actius intangibles).
 • Les operacions realitzades amb els seus membres o amb altres entitats integrants del mateix grup de consolidació fiscal per les agrupacions d’interès econòmic i les unions temporals d’empreses i de les societats de desenvolupament industrial regional i inscrites al registre especial del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
 • Les operacions realitzades a l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’ofertes públiques d’adquisició de valors.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

 • La declaració model 232 s’ha de presentar al mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. Per tant, per a exercicis fiscals que finalitzin a 31 de desembre de cada any, el període de presentació serà durant el mes de novembre de l’any següent a l’exercici tancat.
 • De forma transitòria, per als exercicis iniciats al 2016 i que finalitzin amb anterioritat a 31 de desembre de 2016, el termini de presentació serà el mes de novembre de 2017.

FORMA DE PRESENTACIÓ: La declaració model 232 s’haurà de presentar obligatòriament per via telemàtica.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o por correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat, mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors