Compartir

En el seu article 22, la nova Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en vigor des del 7 de desembre de 2018, actualitza els requisits que s’han de complir per a la instal·lació i funcionament de sistemes de videovigilància. Destaquem el següent:

En quins casos es permet el tractament d’imatges a través de sistemes o càmeres de vídeo?:

 • Quan es tracti de preservar la seguretat de les persones i dels bens, així com la seguretat de les seves instal·lacions.

 

Es permet captar imatges de la via pública?:

 • Només es podrà captar imatges de la via pública en la mesura en què resulti imprescindible per a la finalitat esmentada en l’apartat anterior.
 • No obstant això, serà possible la captació de la via pública en una extensió superior quan fos necessari per a garantir la seguretat de béns o instal·lacions estratègics o d’infraestructures vinculades al transport, sense que en cap cas pugui suposar la captació d’imatges de l’interior d’un domicili privat.

 

S’haurà de suprimir les imatges captades?:

 • Les dades seran suprimides en el termini màxim d’un mes des de la seva captació, excepte quan haguessin de ser conservats per a acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions. En aquest cas, les imatges hauran de ser posades a la disposició de l’autoritat competent en un termini màxim de setanta-dues hores des que es tingués coneixement de l’existència de l’enregistrament.

 

S’ha d’informar que s’està captant les imatges?:

 •  S’ha de col·locar un dispositiu informatiu en lloc prou visible identificant, almenys, l’existència del tractament, la identitat del responsable i la possibilitat d’exercitar els drets previstos en els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679. (Es tracta, principalment, dels drets que tenen els interessats d’accedir a les seves pròpies dades, de rectificar-les i de suprimir-les). També es podrà incloure en el dispositiu informatiu un codi de connexió o adreça d’internet a aquesta informació.
 • En tot cas, el responsable del tractament haurà de mantenir a la disposició dels afectats la informació a la qual es refereix el citat reglament.

 

Puc captar les imatges del meu propi domicili?:

 • Si, ja que es considera que la captació d’imatges del propi domicili està exclosa de l’àmbit d’aplicació de la normativa sobre el tractament de dades personals.
 • Aquesta exclusió no afecta al tractament realitzat per una entitat de seguretat privada que hagués estat contractada per a la vigilància d’un domicili i tingués accés a les imatges.

 

Un empresari, pot captar les imatges de l’interior d’un centre de treball?:

 • Els empresaris podran tractar les imatges obtingudes a través de sistemes de càmeres o càmeres de vídeo per  controlar els treballadors en l’exercici de les seves funcions, però els hauran d’informar amb caràcter previ, i de forma expressa, clara i concisa, sobre aquesta mesura.
 • En el cas que s’hagués captat la comissió flagrant d’un acte il·lícit pels treballadors o els empleats públics s’entendrà acomplert el deure d’informar quan existís almenys un dispositiu informatiu en lloc suficientment visible, indicant almenys que es tractarà les dades, la identitat del responsable i la possibilitat d’exercitar els drets previstos en els articules 15 al 22 del Reglament (UE) 2016/679 (els d’accés, rectificació i supressió, principalment).
 • En cap cas s’admetrà la instal·lació de sistemes d’enregistrament de sons ni de videovigilància en llocs destinats al descans o esplai dels treballadors o els empleats públics, com són vestidors, lavabos, menjadors i anàlegs.
 • La utilització de sistemes similars als referits en els apartats anteriors per a l’enregistrament de sons en el lloc de treball s’admetrà únicament quan resultin rellevants els riscos per a la seguretat de les instal·lacions, béns i persones derivats de l’activitat que es desenvolupi en el centre de treball i sempre respectant el principi de proporcionalitat, el d’intervenció mínima i les garanties previstes en els apartats anteriors. La supressió dels sons conservats per aquests sistemes d’enregistrament es realitzarà en el termini d’un mes, excepte en el cas que es reculli actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions, en quin cas  les gravacions hauran de ser posades a la disposició de l’autoritat competent en un termini màxim de setanta-dues hores des que es tingués coneixement de l’existència de l’enregistrament.

Som assessors jurídics i fiscals i estem especialitzats en la protecció de dades personals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a mariaromaguera@rm-assessors.cat,o a juridic@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors