Compartir

Totes les societats venen obligades a presentar els seus comptes anuals en el Registre Mercantil i, si bé fins fa poc era inusual que les societats rebessin sancions per l’incompliment d’aquesta obligació, ara  les sancions sovintegen. Per aquest motiu recomanem que s’inscrigui els comptes en el Registre Mercantil  dintre termini. Destaquem el següent:

 • Termini per elaboració dels comptes anuals: D’acord amb la Llei de societats de capital, els administradors de la societat estan obligats a elaborar els comptes anuals en el termini màxim de tres mesos des del tancament de l’exercici social, que si no s’estipula una altra data en els estatuts de la societat, acaba el 31 de desembre de cada any. Per tant, el termini habitual per tenir elaborats els comptes anuals, serà el 31 de març.
 • Termini per aprovar els comptes anuals: També dins de les obligacions dels administradors de la societat hi ha la obligació de convocar la junta general ordinària en els sis primers mesos de cada exercici, per aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior, censurar la gestió social i resoldre sobre l’aplicació del resultat. Per tant, si els comptes ham quedat elaborats el 31 de març. el termini habitual per tenir aprovats els comptes anuals, serà el 30 de juny
 • Termini per a la presentació dels comptes en el Registre Mercantil: La presentació dels comptes per al seu dipòsit en el registre mercantil es trobarà dins del termini reglamentari si es presenten dins del mes següent a data de celebració de la junta en la qual s’aproven. El còmput del mes serà de data a data. Per tant, si els comptes son aprovats en junta el 30 de juny, el termini habitual de presentació dels comptes en el Registre Mercantil, serà el 31 de juliol.
 • Sancions; Les sancions que s’estan imposant van des d’un mínim de 1.200 euros a 60.000 euros, encara que es poden elevar a 300.000 euros per cada any de retard en el compliment.

juridica4

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat al nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessos.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat; o carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

 

 

 

Atenció. Les sancions que s’estan imposant van des d’un mínim de 1.200 euros a 60.000 euros, encara que es poden elevar a 300.000 euros per cada any de retard en el compliment.

 

Fins ara era inusual la pràctica d’aquest tipus de sancions per part de l’ICAC i la principal conseqüència de no dipositar els comptes anuals en el registre mercantil era la possible derivació de responsabilitat d’aquesta acció contra l’òrgan d’administració de la societat per socis o terceres persones que puguin reclamar pels danys causats per aquest fet.

 

Terminis per presentar comptes anuals en el registre mercantil

 

 

 

 

També dins de les seves obligacions hi ha la de convocar la junta general ordinària en els sis primers mesos de cada exercici -normalment abans de finalitzar el mes de juny-, per aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior, censurar la gestió social i resoldre sobre l’aplicació del resultat.

 

Una vegada formulades, dins dels sis mesos posteriors al tancament, aquests comptes han de ser sotmesos a l’aprovació per part de la junta general de les empreses, així com resoldre sobre l’aplicació del resultat de l’exercici d’acord amb el balanç aprovat, i és l’obligació de les empreses donar publicitat als comptes anuals, mitjançant el dipòsit en el registre mercantil, en el qual estigui inscrita la societat.

 

La presentació dels comptes per al seu dipòsit en el registre mercantil es trobarà dins del termini reglamentari si es presenten dins del mes següent a data de celebració de la junta en la qual s’aproven. El còmput del mes serà de data a data.

 

Tenint en compte que per regla general l’exercici s’acaba el 31 de desembre, podríem resumir:

 

 • Termini de formulació comptes anuals: fins al 31 de març
 • Termini d’aprovació comptes anuals: fins al 30 de juny
 • Termini de presentació comptes anuals en el registre: 30 de juliol

 

Quines són les conseqüències de no presentar en termini els comptes anuals?

 

 • Les societats no podran inscriure en el registre mercantil cap document referit a la societat mentre l’incompliment persisteixi (excepte el cessament de l’administrador, una revocació de poders, la dissolució de la societat i el nomenament de liquidadors). Això implica que no es podran nomenar administradors ni atorgar poders fins que no estiguin dipositats els comptes.

 

 • El tancament del registre mercantil impedirà a tercers conèixer la situació financera de la societat, la qual cosa provocarà que es presumeixi que existeixen complicacions econòmiques o de gestió de la societat.

 

 • La imposició d’una sanció per un import de 1.200 a 60.000 euros en funció de la dimensió de la societat, encara que es pot elevar a 300.000 euros per cada any de retard en el compliment.

 

 • La responsabilitat de l’administrador, que haurà de respondre enfront de la societat, els socis i els creditors socials dels danys i perjudicis que causi per no haver complert els deures inherents del seu càrrec, entre els quals estan el dipòsit de comptes en el Registre Mercantil.

 

 • La responsabilitat per deutes de l’administrador, en cas que la societat es trobi en una situació d’insolvència, ja que no dipositar els comptes anuals es considera com un supòsit de concurs de creditors culpable.

 

 • Quan es constati que existeix una causa legal perquè la societat es dissolgui i els administradors no actuïn diligentment en el termini de dos mesos, hauran de respondre solidàriament amb el seu propi patrimoni pels deutes de la societat, és a dir que es perdrà la responsabilitat limitada.

 

En aquest sentit és important que les empreses presentin els comptes com més aviat millor, dins del termini legal, si no vol ser sancionada. A més del perjudici econòmic que pot suposar la sanció, cal no oblidar l’abast que pot tenir en la reputació de l’empresa, ja que el tancament del registre mercantil impedeix als tercers conèixer la situació financera de la societat, i a efectes legals es produeix la presumpció per als creditors o tercers de l’existència de complicacions econòmiques o de gestió de la societat.

 

No obstant l’anterior, si els comptes anuals no s’haguessin dipositat per no estar aprovats per la junta general, el tancament registral es podrà evitar si aquesta circumstància s’acredita amb certificació de l’òrgan d’administració expressant la causa de la falta d’aprovació. Si aquesta situació persisteix, s’ha de presentar la certificació cada 6 mesos.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors