Compartir

Si per obrir un negoci determinat fora d’Internet és necessari obtenir prèviament una autorització o llicència administrativa, també la necessitarem per operar en línia, així mateix també s’hauran de complir amb la resta d’obligacions de caràcter mercantil, fiscal, laboral, sanitàries, de seguretat, etc. d’acord al tipus de botiga en línia que vulguem crear.

Apart d’aquests requisits de caràcter general n’hi ha uns altres d’específics pel comerç electrònic que deriven de la Llei Orgànica de protecció de dades personals, de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del correu electrònic, de la Llei 7/1998, sobre condicions generals de la contractació i del Reial decret legislatiu 1/2007, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.

Destaquem:

1.- Informació sobre la utilització de cokkies a la pàgina web:

Quan a la pàgina web utilitzem cookies o altres dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades que s’instal·lin en l’ordinador de l’usuari, és necessari obtenir el consentiment de l’usuari havent-li ofert la informació corresponent prèviament a la seva instal·lació. No és necessari obtenir el consentiment, encara que sí informar, quan les cookies siguin necessàries per a la navegació o per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari.

2.- Informació obligatòria que ha de contenir la pàgina web :

En un lloc permanentment accessible de la pàgina web, ha d’aparèixer la informació relativa al seu titular: nom i cognoms i denominació social, i la identificació fiscal corresponent i les dades d´inscripció al Registre quan es tracti d’una pàgina web d’una empresa o professional que per realitzar la seva activitat requereixi l’autorització administrativa o inscripció en qualsevol registre. També en el cas que l’empresa s’hagi adherit a algun codi tipus o segell de qualitat, així haurà de constar en l’avís legal.

Segons el tipus de pàgina web o servei que oferim, també és necessari informar de les condicions generals de contractació i, en concret, de:

 • Les característiques essencials del bé o servei.
 • La durada mínima del contracte, si escau, quan es tracti de contractes de subministrament de béns o serveis destinats a la seva execució permanent o repetida.
 • Les circumstàncies i condicions en què l’empresari pot subministrar un bé o servei de qualitat i preu equivalents, en substitució del sol·licitat pel consumidor i usuari, quan es vulgui preveure aquesta possibilitat.
 • La forma de pagament i modalitats de lliurament o d’execució; si escau, indicació de si l’empresari disposa o està adherit a algun procediment extrajudicial de solució de conflictes.
 • L’adreça de l’establiment de l’empresari on el consumidor i usuari pugui presentar les seves reclamacions; La informació relativa als serveis d’assistència tècnica o altres serveis postvenda i a les garanties existents.
 • Les condicions per a la denúncia del contracte, en cas de subscripció d’un contracte de durada indeterminada o de durada superior a un any;.
 • Les despeses de lliurament i transport, si escau; el termini de vigència de l’oferta i del preu i, si escau, l’absència del dret de desistiment en els supòsits previstos.
 • Quan s’utilitzin tècniques de comunicació amb despeses extraordinàries, el cost de la utilització de la tècnica de comunicació a distància quan es calculi sobre una base diferent de la tarifa bàsica.

3.- Fitxers de dades personals:

 • S’ha de registrar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades els fitxers que continguin dades personals de clients i usuaris
 • S’ha d’elaborar un document en el que hi constin les mesures de seguretat per protegir les dades personals.
 • S’ha de respectar els deures de secret i confidencialitat de les dades personals i s’ha d’atendre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en el termini de 10 dies.
 • Signar contracte de tractament de dades amb els proveïdors que gestionin els fitxers de dades personals. En especial amb l’empresa que tingui allotjat el web en el seu servidor i amb l’informàtic extern que faci el manteniment de la pàgina web.

 4.- Comunicacions comercials:

 • Tant al moment de recollir les dades del destinatari de les comunicacions comercials, com dins de cada comunicació comercial que li enviem, l’hem d’informar sobre les qüestions de protecció de dades abans referenciades, oferir-li la possibilitat de deixar de rebre aquest tipus de comunicacions, posant per a això a la seva disposició una adreça de correu electrònic.
 • Les comunicacions comercials hauran d’estar identificades amb la paraula “publicitat” o “publi”.
 • Si es tracta de descomptes, promocions i regals haurà de quedar clara les condicions d’accés i participació, o bé indicar on es poden consultar.

5.- Contractació en línia:

Quan a la pàgina web es puguin comprar productes o contractar serveis, la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, estableix una sèrie d’obligacions:

 • El termini de lliurament serà sempre d’un màxim de 30 dies des de la comanda; és possible que no es pugui complir el termini de lliurament perquè el producte sol·licitat no està disponible, en aquest cas s’ha d’informar ràpidament d’això al consumidor i oferir-li la possibilitat de recuperar com més aviat millor, en un termini màxim de 30 dies, les sumes que hagi abonat.
 • Si no es respecta aquest termini, el consumidor pot exigir que se li retorni el doble de la quantitat deguda i a més, una indemnització per danys i perjudicis.
 • Quin és el termini de devolució? El comprador des que rep el producte té 7 dies hàbils per retornar el producte (es diu, dret de desistiment) sense especificar motiu, sempre que no siguin productes peribles, arxius de cançons, etc.
 • I si el producte arriba deteriorat? Caldrà tenir en compte que tant la reparació com la substitució han de ser gratuïtes. A més, durant els sis mesos posteriors al lliurament del producte, el venedor respondrà de les faltes de conformitat que van motivar la reparació.

assegurances3

Som assessors jurídics. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004 o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors