Compartir

A partir del dia 2 de gener del 2016, amb la modificació de l’art. 214 de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) es va fer efectiva la possibilitat de fer compatible el treball per compte propi o per compte aliena amb la pensió de jubilació del sistema de Seguretat Social. Destaquem els següent:

Requisits per a la jubilació activa (pensió compatible amb el treball):

  • Haver complert l’edat legal de jubilació. No s’admet jubilacions acollides a bonificacions o avançament de l’edat legal que es pugui aplicar a l’interessat.
  • S’ha de tenir dret al 100% de la pensió.
  • El treball podrà ser per compte propi o per compte aliena, a temps complet o a temps parcial.

 

Import de la pensió de jubilació activa. Cas general, 50%: El 50% de l’import que hauria correspost per la pensió de jubilació ordinària (no compatible amb el treball).

Import de la pensió de jubilació activa. Cas especial, 100%. Compatibilitat de la pensió amb el treball per compte propi utilitzant almenys un treballador assalariat: En base a l’art. 214.2 de la LGSS, si l’activitat es realitza per compte propi i s’acredita tenir contractat, al menys, a un treballador per compte d’altri, la quantia de la pensió compatible amb el treball arribarà a l’100 per cent. El problema s’origina quan l’autònom no desenvolupa el treball com a persona física si no a través d’una societat. Al respecte opinem el següent:

  • La llei no  especifica i per tant ni ho accepta ni ho denega que el treball per compte propi del jubilat actiu amb un 100% de la pensió pugui tenir lloc a través d’una societat. És a dir no especifica si és necessari que sigui una persona física o si pot ser un autònom d’una societat civil o limitada etc.
  • No obstant,  l’INSS aplica restrictivament aquesta possibilitat i ho denega en considerar que no es compleix el requisit, ja que qui hauria de tenir el treballador contractat ha de ser el propi autònom com a persona física i no la societat a través de la qual treballi. És a dir l’INSS interpreta que un autònom societari no compleix el requisit de tenir contractat individual i personalment, a cap treballador per compte aliena, ja que es considera que el contractant és la societat.
  • S’han presentat demandes judicials contra aquestes resolucions de l’INSS i els jutjats socials fins fa poc mantenien el mateix criteri de les institucions de la Seguretat Social, però quan les sentències s’han recorregut davant els Tribunals Superiors de Justícia s’ha modificat el criteri i, com es el cas de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia de 28 de maig del 2019, s’ha declarat que el jubilat actiu té dret al 100% de la pensió quan el requisit de tenir al menys un treballador contractat s’hagi complert a través de la societat per la qual el jubilat actiu desenvolupi un treball que donaria lloc al seu enquadrament en el Règim especial de treballadors autònoms (RETA).

En espera que el Tribunal Suprem unifiqui les sentències dels diferents tribunals superior de cada comunitat, considerem que, si el jubilat actiu treballa per una societat de la qual manté el control efectiu i es aquesta societat la que té el personal contractat, pot intentar la via judicial per aconseguir amb força probabilitat d’èxit, una pensió del 100%.

Som advocats especialitzats en dret laboral i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors