Compartir

Morir sense que consti per escrit la voluntat sobre la destinació dels béns i drets del mort pot suposar més d’un maldecap als seus hereus.

Hi ha moltes raons per les quals és bo fer un testament. La primera d’elles és que es tracta d’un document que es pot canviar al llarg de la vida les vegades que es vulgui, és senzill i té un cost assequible. D’altra banda, té gran importància, ja que evita nombrosos problemes en el futur i ofereix tranquil·litat per als familiars i hereus. I és l’opció més senzilla i barata que té una persona per a transmetre de manera ordenada el seu patrimoni als seus hereus.

Que passa si algú mort sense haver fet testament ?:

 • Declaració d’hereus: Les persones properes al finat hauran de seguir un procediment previ (notarial o judicial, segons els casos), per tal de determinar qui tindrà dret a heretar.
 • Herència: L’herència es diferirà d’acord amb la llei. Per exemple, en el cas de persones casades sota el regim català de separació de bens i amb fills, l’herència correspondrà al fills i el cònjuge sols tindrà dret a l’usdefruit universal.

 

Algunes de les raons per fer un testament:

 • Es fàcil: No es gens complicat, sols cal el DNI i expressar la voluntat del testador a un notari.
 • Es barat: No s’ha de pagar cap impost, sols honoraris de notari d’un import mínim.
 • Permet disposar sobre la destinació de béns i drets determinats en cas de defunció: Es pot fer llegats de cosa específica, millorar la legítima, fer lots, desheretar, etc.
 • Permet disposar lliurament dels bens en vida: El testador pot disposar del seus bens en vida en tot moment i en la forma que consideri més oportuna.
 • Sempre es pot modificar:  El testament no es inamovible. Se’n poden fer tants com es desitgi, però només serà vàlid l’últim. El fet d’atorgar un testament fa que tots els anteriors que s’hagin fet quedin automàticament anul·lats i sense cap efecte, sense necessitat de fer una revocació expressa cada vegada.
 • Es secret: Atorgar testament és un acte personalíssim i ningú més que el testador i el notari en coneixen el contingut.
 • Permet incorporar declaracions no patrimonials:
  • Reconèixer fills.
  • Nomenar tutors.
  • Fer declaracions de caràcter filosòfic o religiós.
  • Etc.

 

Que es un pacte successori ?: Es una possibilitat reconeguda per l’article 431.1 del Codi Civil de Catalunya per la qual dues o més persones (que siguin cònjuge o futurs cònjuges, parella estable o parents) poden testar conjuntament. Els pactes successoris poden contenir disposicions a favor dels atorgants, fins i tot de manera recíproca, o a favor de tercers.

 

Algunes de les raons per fer un pacte successori:

 • Té els mateixos efectes que un testament: Permet disposar sobre la destinació de béns i drets determinats en cas de defunció igual que en un testament.
 • Sempre es pot modificar: Es podrà modificar però hi hauran d’estar d’acord totes les persones que l’hagin atorgat. Una vegada mort algun dels atorgants ja no es podrà modificar.
 • Es pot imposar càrregues a les persones que afavoreixin els pactes: Les càrregues poden consistir, entre altres, en la cura i atenció d’algun dels atorgants o de tercers, i la finalitat, també entre d’altres, en el manteniment i continuïtat d’una empresa familiar o en la transmissió indivisa d’un establiment professional .

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors