Compartir

Aquest dissabte el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat el Reial Decret-Llei 24/2020 de mesures socials de reactivació de l’ocupació, de protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial. Tot seguit els fem un petit resum dels detalls de la pròrroga dels ERTO i d’algunes mesures extraordinàries que inclou aquesta publicació.

 

Expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO)

 

 Expedients basats en la força major  (ERTO per força major):

 • La pròrroga serà, com a màxim, fins el 30 de setembre del 2020 i només s’aplicarà als expedients que hagin estat sol·licitats abans de l’entrada en vigor de la norma.
 • S’hauran d’anar incorporant els treballadors afectats per l’expedient en la mesura que siguin necessaris per al desenvolupament de l’activitat.
 • En les reincorporacions es prioritzarà la reducció de jornada laboral.
 • Els contractes temporals (inclosos els formatius, de relleu i interinitat) s’entenen interromputs i, per tant, el temps en que els treballadors hagin estat en ERTO s’afegirà a la durada del contracte.

 

Expedients basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció:

 • Els expedients tramitats i vigents a data 27 de juny, seguiran sent vàlids i aplicables en els termes i període previstos en la comunicació final de l’empresa.
 • Es podrà iniciar nous expedients entre el 27 de juny i el 30 de setembre de 2020 mentre sigui vigent un expedient de força major que el precedeixi. Si l’expedient s’inicia un cop l’expedient de força major ha perdut vigència, la seva data d’efectes serà la de fi de l’expedient de força major.
 • Els contractes temporals (inclosos els formatius, de relleu i interinitat) suspesos per ERTO de força major s’entenen interromputs i, per tant, el temps en que els treballadors hagin estat en ERTO s’afegirà a la durada del contracte.

 

Prohibicions per ambdós tipus d’expedients durant la seva vigència:

 • No es podran fer hores extraordinàries ni establir noves externalitzacions de l’activitat  (directes o indirectes).
 • Es podrà realitzar noves contractacions i/o externalitzacions en el cas que els treballadors en ERTO no tinguin formació i/o capacitació per dur a terme les funcions necessàries. Per procedir, l’empresa haurà d’informar la representació legal dels treballadors.
 • No es podrà extingir contractes de treball ni acomiadar treballadors per les causes en que s’empari els expedients vigents.

 

Obligacions comuns als dos tipus d’expedients:

 • En cas de renúncia total (reincorporació de tota la plantilla), es manté l’obligació de comunicar-la a l’autoritat laboral en el termini de 15 dies a comptar des de la data d’efectes de la renúncia
 • En tot cas s’haurà de comunicar al SEPE (Servei d’ocupació) la finalització i/o variació de les mesures respecte de les persones afectades a mesura que es vagin reincorporant al treball efectiu i en proporció d’aquesta reincorporació, és a dir, la reincorporació total o parcial. Aquesta comunicació haurà de ser prèvia a l’efectivitat de la modificació.
 • La renúncia a l’expedient comporta, des de la seva data d’efectes, la renúncia de les exempcions de cotitzacions de la quota empresarial a la Seguretat Social.
 • Es manté l’obligació per part de l’empresa de notificar al SEPE, per mes vençut, els períodes d’activitat de les persones treballadores afectades pels expedients.
 • En el cas de reducció de jornada s’hauran de dividir les hores treballades entre el nombre d’hores de jornada habitual i el resultat obtingut és el nombre de dies complets equivalents a l’activitat.
 • En cas de gaudir de les exempcions de cotització de  quota empresarial de la Seguretat Social, hi haurà l’obligació relativa al manteniment del treball durant els 6 mesos posteriors a la vigència dels expedients.
 • Per a les empreses que accedeixin a les exempcions per primer cop, el còmput d’aquests 6 mesos es comptarà a partir de la data d’entrada en vigor de la norma (27 de juny)

 

Mesures en matèria de protecció d’atur:

 • La protecció en matèria de prestació d’atur pels treballadors afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació es prorrogarà fins al 30 de setembre de 2020.
 • En el cas de les persones amb contracte fix discontinu i/o que realitzen treballs fixos en períodes de temps fixos i en dates certes, es prorrogarà la prestació d’atur fins al 31 de desembre de 2020.

 

 Mesures en matèria de cotització a la Seguretat Social a partir del dia 1 de juliol del 2020:

 

Empreses amb ERTO de força major, amb menys de 50 treballadors a data 29.2.2020:

 • En situació de força major parcial:
  1. Supòsits de reactivació de treballadors: Exempció del 60% de l’aportació empresarial a la cotització de Seguretat Social dels mesos de juliol, agost i setembre pels treballadors que reiniciïn la seva activitat i segons períodes i percentatge de jornada treballada.
  2. Supòsits de suspensió de l’activitat: Exempció del 35% de l’aportació empresarial a la cotització de Seguretat Social dels mesos de juliol, agost i setembre.
 • En situació de força major total: Pels treballadors que continuïn suspesos a 1 de juliol del 2020, i segons els seus períodes i percentatges de jornada, hi haurà una exempció del 70% de la quota empresarial de Seguretat Social. En el mes d’agost l’exempció serà del 60%. En el mes de setembre l’exempció serà del 35%.

 

Empreses amb ERTO de força major, amb 50 treballadors o més a 29 de febrer de 2020:

 • En situació de força major parcial:
  1. Supòsits de reactivació de treballadors: Exempció del 40% de l’aportació empresarial a la cotització de Seguretat Social dels mesos de juliol, agost i setembre pels treballadors que reiniciïn la seva activitat i segons períodes i percentatge de jornada treballada.
  2. Supòsits de suspensió de l’activitat: Exempció del 25% de l’aportació empresarial a la cotització de Seguretat Social dels mesos de juliol, agost i setembre.
 • En situació de de força major total: Pels treballadors que continuïn suspeses a 1 de juliol del 2020, i segons els seus períodes i percentatges de jornada, hi haurà una exempció del 50% de la quota empresarial de Seguretat Social. En el mes d’agost l’exempció serà del 40%. En el mes de setembre l’exempció serà del 25%

 

Empreses amb ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció:

 • Empreses amb menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020:
  1. Supòsits de reactivació de treballadors: Exempció del 60% de l’aportació empresarial a la cotització de Seguretat Social dels mesos de juliol, agost i setembre pels treballadors que reiniciïn la seva activitat i segons períodes i percentatge de jornada treballada.
  2. Supòsits de suspensió de l’activitat: Exempció del 35% de l’aportació empresarial a la cotització de Seguretat Social dels mesos de juliol, agost i setembre.
 • Empreses amb 50 o més persones treballadores a 29 de febrer de 2020:
  1. Supòsits de reactivació de treballadors: Exempció del 40% de l’aportació empresarial a la cotització de Seguretat Social dels mesos de juliol, agost i setembre per a les persones que reiniciïn la seva activitat i segons períodes i percentatge de jornada treballada.
  2. Supòsits de suspensió de l’activitat: Exempció del 25% de l’aportació empresarial a la cotització de Seguretat Social dels mesos de juliol, agost i setembre.

 

Empreses que vegin impedit el desenvolupament de l’activitat per l’adopció de noves restriccions o mesures de contenció: Les empreses que sense poder desenvolupar la seva activitat per imposició de restriccions o mesures de contenció en cada un dels seus centres de treball que comportin l’autorització d’un nou expedient de força major, podran accedir, fins al 30 de setembre de 2020, als següents percentatges d’exoneració per a cada treballadors adscrit  al/s centre/s de treball afectat/s:

 • Empreses amb menys de 50  treballadors a 29 de febrer de 2020: Exoneració del 80% de l’aportació empresarial a la quota de Seguretat Social.
 • Empreses amb 50 o més treballadors a 29 de febrer de 2020: Exoneració del 60% de l’aportació empresarial a la quota de Seguretat Social.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors