Compartir

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 18 de juny ha estat publicat el DECRET LLEI 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i
administratiu, que aprova subvencions per promoure l’ocupació en l’àmbit de l’atenció a les persones grans o dependents. Destaquem el següent:

 

Persones i entitats beneficiàries:

 • Particulars o entitats sense ànim de lucre que ofereixin un contracte laboral per a fer treballs de cura de persones grans o dependents per un mínim de 12 mesos a persones que no hagin estat donades d’alta a la Seguretat Social en els darrers 2 anys comptadors des de la data de signatura del contracte o a persones estrangeres que compleixin els requisits per poder treballar.
 • Els qui ho sol·licitin hauran d’estar al corrent de les seves obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social.
 • Les persones físiques beneficiàries  hauran d’acreditar uns ingressos que no estiguin per sota de 6.295,11 € ni per sobre de 62.951,10 € anuals. En cas d’unitats familiars amb dos o més membres, aquells imports s’incrementaran.

 

Retribució: Els contractes de treball  han de tenir sempre una retribució igual o superior al salari mínim interprofessional per a jornada completa i en còmput anual. També s’acceptaran vàries sol·licituds de contractacions a temps parcial que corresponguin a jornades setmanals superiors o iguals a 10 hores a favor d’una mateixa persona treballadora. En aquest cas, la retribució mínima s’entén com la de la suma de tots els contractes presentats i la tramitació de cadascuna de les sol·licituds s’ha de fer de manera independent.

 

Import de la subvenció i limitació de contractes:

 • La subvenció consisteix en el pagament de part dels costos laborals de les persones treballadores contractades, fins a un màxim de dos contractes per persona o entitat ocupadora.
 • La quantia de la subvenció a atorgar és de 2.685 euros si el contracte és de jornada completa. Si correspon a una contractació a temps parcial, la quantia de l’ajut ha de ser directament proporcional a la jornada laboral contractada.
 • Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres ajusts o subvencions, sempre que l’import total dels ajuts o subvencions concedides amb la mateixa finalitat, incloent-hi la subvenció regulada en aquesta norma, no superi els costos laborals anuals de cada treballador o treballadora.

 

Sol·licituds, procediment de concessió i de justificació:

 • Encara està per determinar el procediment a seguir i el termini per la sol·licitud.
 • El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva. (S’aprovarà les sol·licituds que tinguin major valoració segons les bases de la convocatòria, fins esgoltar el pressupost).
 • L’òrgan competent per a la tramitació i resolució de les sol·licituds de la subvenció per a la creació de nova ocupació en l’àmbit del treball domiciliari de cures és la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El termini per dictar la resolució d’atorgament o denegació de la subvenció és de 30 dies hàbils a comptar des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran per ordre d’entrada i l’atorgament de la subvenció està sotmès a disponibilitat pressupostària.
 • Transcorregut el termini sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa, les persones i entitats sol·licitants poden entendre desestimada la subvenció per silenci administratiu, sense perjudici del deure de resoldre de les administracions públiques.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a helenaalba@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors