Compartir

El 21 de juny acaba l’estat d’alarma pel Covid-19 i s’ha publicat el  Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny.

Aquesta disposició estableix per a tot l’Estat una sèrie de mesures bàsiques i urgents de prevenció, contenció i coordinació que hauran de regir un cop finalitzi l’alarma i entrem en el que s’anomena “nova normalitat” . Entre les mesures de prevenció i higiene, podem destacar les següents:

En els centres de treball:

 • Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció, conformement als protocols que s’estableixin en cada cas.
 • Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.
 • Adaptar les condicions de feina, inclosa l’ordenació dels llocs de feina i l’organització dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d’una distància de seguretat de 1,5 metres entre el personal o, quan això no sigui possible, proporcionar EPI adequats al nivell de risc.
 • Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de treballadors com de clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.
 • Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de treball i la potenciació de l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.
 • Quan un treballador comenci a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es continua establint l’obligació tant de contactar immediatament amb el telèfon habilitat per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent, i, en el seu cas, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals, com la de col·locar-se una màscara i seguir les recomanacions que se li indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

 

Ús obligatori de màscares: Les màscares s’hauran de continuar utilitzant:

 • En la via pública, espais a l’aire lliure i espais tancats d’ús públic o oberts al públic, quan no es pugui garantir el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal d’almenys 1,5 metres.
 • En els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, i en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a 9 places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili.

 

Altres mesures:

 • S’autoritza l’atorgament d’avals a les operacions de finançament que realitzi el Banc Europeu d’Inversions.
 • Sobre gestió de la prestació farmacèutica, s’estableix de manera conjuntural, i fins que finalitzi l’actual situació de crisi sanitària, la possibilitat d’establir les mesures oportunes per dispensar els medicaments en modalitat no presencial,.
 • S’estén fins al 31 de desembre de 2020, encara que els estatuts no ho haguessin previst, la possibilitat que les sessions dels òrgans de govern i d’administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions, se celebrin per videoconferència o per conferència telefònica múltiple i que els seus acords es puguin celebrar mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el president o quan ho sol·licitin, almenys, dos dels membres de l’òrgan.

Som gestors administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors