Compartir

La relació dels administradors socials amb la societat que administren es únicament de naturalesa mercantil o també laboral ?

El fet que l’administrador social tingui també una relació laboral amb la societat que representa es molt rellevant ja que en cas afirmatiu haurà de cotitzar a la Seguretat Social com a treballador autònom si té el control efectiu de la societat o com a treballador assalariat en cas contrari. En el cas que l’administrador social no controli la societat però faci funcions de direcció o gerència, la cotització a la Seguretat Social com a treballador assalariat haurà d’excloure les contingències d’atur i Fons de Garantia Salarial.

L’enquadrament dels administradors socials a la Seguretat Social està regulat en l’article 136.2 de la Ley General de la Seguridad Social, però la casuística es molt rica donada la gran quantitat de circumstàncies que poden concórrer i la diversitat dels criteris judicials. A continuació exposarem quins sons els criteris més habituals:

Els administradors socials estan exclosos de la Seguretat Social en els següents casos:

 • Administradors que no treballin a la societat: Quan els administradors no prestin cap activitat a la societat i es limitin a acudir a les reunions per donar la seva opinió i vot, cobrin o no dietes (es el que s’anomena “mers consellers” o “consellers passius”).
 • Socis administradors de societats patrimonials o de mera tinença de bens: Quan els administradors també siguin socis, encara que facin funcions executives i el càrrec sigui retribuït, sempre que la societat no tingui per objecte l’exercici d’activitats empresarials o professionals i  l’administrador es limiti a la mera administració del patrimoni dels socis.
 • Administradors no retribuïts de societats que tinguin per objecte activitats empresarials o professionals: Quan, encara que els administradors facin funcions executives, no tinguin el control efectiu de la societat i no percebin cap retribució de la mateixa. Aquí hem de fer les següents puntualitzacions:
  • Els estatuts socials haurien de dir que el càrrec d’administrador es “no retribuït”.
  • Cal distingir entre les funcions executives que corresponen a un administrador social (que es projecten cap a la organització i funcionament intern de la societat) de les funcions executives de direcció o gerència (que es projecten cap a l’exterior). Per tant, quan un administrador social faci també funcions de direcció o gerència (el que s’anomena Administrador Gerent) entenem que SI que estarà inclòs en el sistema de Seguretat Social.
  • En la nostra opinió, en una societat que tingui per objecte activitats empresarials o professionals no s’entendria que pogués funcionar sense la figura d’un director o gerent. Per tant , o aquest càrrec de director gerent l’ocupa el propi administrador social, en quin cas estarà inclòs a la Seguretat Social,  o bé la societat haurà de contractar una persona per que faci aquestes funcions i l’haurà de donar d’alta a la Seguretat Social.

Casos en que s’entén que els administradors socials tenen el control efectiu de la societat:

 • Quan siguin titulars d’almenys 1/3 del capital social.
 • Quan siguin titulars d’almenys la meitat del capital social juntament amb els familiars amb qui convisquin.
 • Quan siguin titulars d’almenys un 25%  del capital social si tingués atribuïdes funcions de direcció o gerència.

Regim de Seguretat Social aplicable als administradors socials que no n’estiguin exclosos:

 • RETA (Autònoms): Quan tinguin el control efectiu de la societat.
 • Regim general sense exclusions: Quan treballin a la societat però no realitzin funcions de direcció i gerència ni tinguin el control efectiu de la mateixa.
 • Regim general amb exclusió de les contingències d’atur i Fons de Garantia Salarial: Quan realitzin funcions de direcció i gerència però no tinguin el control efectiu de la societat  i rebin retribució de la mateixa.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors