Compartir

Hi ha establert un sistema d’incentius a les empreses per a prevenir les anomenades contingències professionals (accidents de treball i malalties professionals).  Fins a l’exercici 2016 aquest sistema d’incentius venia regulat pel Reial Decret 404/2010, de 31 de març i l’Ordre TIN/1448/2010, de 2 de juny, però era dificultós que les empreses s’hi acollissin a causa, principalment, de que havien d’acreditar haver fet una inversió econòmica en matèria de prevenció de riscos.

Aquesta normativa ha canviat a partir de l’exercici 2017, des de que en el BOE del passat 24 de març, ha estat publicat el Reial Decret 231/2017 que millora les condicions per que les empreses puguin accedir a aquells incentius. Destaquem el següent:

Requisits per a les empreses que se’n vulguin beneficiar:

  • Haver cotitzat un mínim de 250 € per a contingències professionals en un període d’observació de quatre exercicis.
  • Estar per sota els límits de sinistralitat previstos en l’annex de la norma.
  • Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, en matèria de cotització.
  • No haver estat sancionada per infracció greu o molt greu en les matèries de prevenció de riscos laborals o de Seguretat Social durant el període d’observació.
  • Complir les obligacions de prevenció de riscos laborals
  • Haver informat de la sol·licitud de l’incentiu als delegats de prevenció.

Quantia dels incentius:

  • El 5% del que hagués cotitzat l’empresa per a contingències professionals durant el període d’observació.
  • Un altra 5% en cas que l’empresa hagués invertit en alguna de les accions complementàries de prevenció de riscos laborals relacionades en l’annex de la norma.

Període d’observació: Es el nombre d’exercicis naturals consecutius i immediatament anteriors al de la sol·licitud, necessaris per arribar al volum mínim de cotització de 250 €, amb un màxim de quatre exercicis.

Termini de presentació de les sol·licituds: Del 15 d’abril al 31 de maig de cada any. Cal tenir present que les sol·licituds a presentar durant aquest any son les corresponents a l’exercici 2016, que encara s’hauran de tramitar d’acord amb la normativa anterior.

 

administracions1

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972426083 o per correu electrònica adreçat a una de les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o montsepla@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors