Compartir

L’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors diu que a efectes del còmput d’hores extra, la jornada de cada treballador es registrarà dia a dia, es totalitzarà per mesos (cas que la nòmina s’aboni mensualment) i s’entregarà al treballador una còpia del resum en el rebut de salaris corresponent.

El RDL 16/2013 va modificar l’art. 12.5 de l’Estatut dels Treballadors i va establir la obligació de que les empreses registrin la jornada dels seus treballadors contractats a temps parcial.

Pensem que de la interpretació de les dues  normes resulta que la obligació de registrar la jornada es refereix als treballadors contractats a temps parcial, en tot els  casos i, pel que fa a la resta dels treballadors, tant sols en el cas que realitzin hores extra.

No obstant ara observem que en alguns casos la Inspecció de Treball pretén que la obligació de l’art. 35.5 del E.T. té caràcter universal i afecta a tots els treballadors de la plantilla, no tant sols, als contractats a temps parcial i als que treballin hores extra, i adverteix que sancionarà les empreses infractores.

Davant d’això i mentre no s’aclareix-hi definitivament l’abast de l’art. 35.5  de l’E.T. pensem que es millor registrar la jornada de tots els treballadors  i lliurar a cada  un el  seu resum amb la nòmina.  Facilitarem un model del resum als clients que ens ho demanin.

 

.

 

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors