Compartir
Publicades les bases i tipus de cotització a la Seguretat Social per a 2022, les modificacions de les aportacions màximes en plans de pensions, l’interès legal dels diners i l’IPREM per a 2022, entre altres qüestions.

En el BOE del dia 29 de desembre s’ha publicat la Llei 22/2021 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022 que recull una sèrie de mesures de caràcter laboral. Destaquem les següents:

Increment de la quantia de l’IPREM

L’IPREM del 2022 queda situat en els següents imports:

  • 19,30 euros/dia.
  • 579,02 euros/mes.
  • 6.948,24 euros/any (8.106,28 euros quan es tracti de normes en què la referència a l’SMI va ser substituïda per la de l’IPREM i s’incloguin les pagues extres).

Tipus d’interès legal dels diners i de l’interès de demora

Es manté en el 3,00 %, i el de demora en el 3,75 %. 

Les retribucions en el sector públic pujaran un 2 %

Les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2 % respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021. Les despeses d’acció social no es podran incrementar, en termes globals, respecte als de 2021.

La massa salarial del personal laboral es podrà incrementar fins a aquest percentatge màxim.

Pensions: revaloració i altres circumstàncies

Pensions contributives: Experimentaran un increment percentual igual al valor mitjà de les taxes de variació interanual expressades en % de l’IPC dels dotze mesos previs a desembre de 2021 (Aquest import encara no està concretat però s’espera que sigui a l’entorn del 3%)

Pensions no contributives: S’estableix un increment del 3 % i les pensions no contributives de jubilació i d’invalidesa queden en un import anual de 5.808,60 euros.

Complement per habitatge: es manté en 525 euros/any.

Pensions d’orfandat causades per violència contra la dona: Experimentaran en 2022 un increment igual al que s’aprovi per a l’SMI per a aquest any.

Pensions de l’extingit SOVI:_es fixen en 6.370 euros/any, la qual cosa suposa un increment de 187 euros.

Límit d’ingressos per percebre els complements per mínims en les pensions de la Seguretat Social: es fixa en 7.939 euros/any (1.321 euros més anuals si hi ha cònjuge a càrrec).

Pensions reconegudes a familiars de morts a conseqüència de la guerra civil: El seu import no podrà ser inferior, per a 2022, a la quantia mínima de les pensions de viduïtat de més grans de seixanta-cinc anys en el sistema de la Seguretat Social, excepte per a pensions d’orfandat en favor d’orfes no incapacitats causades per personal no funcionari.

Pensions per a excombatents mutilats de la zona republicana i els seus familiars, i mutilats civils de guerra: Es fixa l’import corresponent a aquestes pensions.

Límits de l’assenyalament inicial de les pensions públiques: no podran superar la quantia íntegra mensual resultant d’aplicar a 2.707,49 euros/mes (quantia de l’exercici 2021) l’increment percentual igual al valor mitjà de les taxes de variació interanual expressades en tant per cent de l’IPC dels dotze mesos previs a desembre de 2021, sense perjudici de les pagues extraordinàries. També es contemplen els criteris per a l’actualització i modificació dels valors de les pensions públiques i les pensions que no s’actualitzen per a 2022.

Prestacions familiars: Es contemplen les quanties així com l’assignació econòmica (341 euros/any) i el límit d’ingressos anuals per a beneficiaris que mantinguin o recuperin el dret a l’assignació econòmica per cada fill menor de divuit anys o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33 % d’acord amb la normativa de l’ingrés mínim vital.

Complement de pensions per a la reducció de la bretxa de gènere: queda en 28 euros mensuals.

Altres: es fixen quanties per als subsidis econòmics per a persones amb discapacitat: garantia d’ingressos mínims, ajut de tercera persona, i mobilitat i compensació per despeses de transport així com les de les pensions assistencials, que seran objecte de revisió periòdica. Les prestacions de gran invalidesa del règim especial de les forces armades també s’incrementen conforme a l’IPC dels mesos previs a desembre de 2021.

Bases i tipus de cotització

Topall  de la base de cotització: en tots els règims de la Seguretat Social queda fixat en 4.139,40 euros/mensuals, a partir de l’1 de gener de 2022.

Topall mínim de la base de cotització: és l’import del salari mínim interprofessional vigent, incrementat en un sisè. Les bases mínimes s’incrementaran des de l’1 de gener, per tant, en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional.

Bases mínimes de cotització al Regim general de la Seguretat Social segons categories professionals i grups de cotització: s’incrementaran des de l’1 de gener de 2022, i respecte de les vigents a 31 de desembre de 2021, en el mateix percentatge en què augmenti l’SMI. Quant a les bases màximes seran, a partir de l’1 de gener de 2022, de 4.139,40 euros mensuals o de 137,98 euros diaris.

Tipus de cotització per contingències comunes i hores extraordinàries: es mantenen.

Cotització al Regim especial de Treballadors Autònoms (RETA) :

  • Base màxima: 4.139,30 euros/mes,
  • Base mínima: 960,60 euros/mes.
  • Tipus de cotització: contingències comunes, 28,30 %; contingències professionals, 1,30 % (0,66 % per incapacitat temporal i 0,64 % per incapacitat permanent, mort i supervivència); treballadors exclosos de cotitzar per contingències professionals, cotització del 0,10 % per finançar prestacions.
  • Base mínima de cotització per als treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2021 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a deu: 1.234,80 euros mensuals.

Cotització al regim especial d’empleats de la llar: les bases s’incrementaran en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional.

Regulació dels plans i fons de pensions

Es modifica el límit màxim del total d’aportacions i contribucions empresarials anuals als plans de pensions: no podrà excedir de 1.500 euros, límit que s’incrementarà en 8.500 euros sempre que la pujada provingui de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior de la respectiva contribució empresarial.

Les quantitats aportades per l’empresa que derivin d’una decisió del treballador tindran la consideració d’aportacions del treballador.

Les aportacions pròpies que l’empresari individual realitzi a plans de pensions d’ús dels quals, al seu torn, sigui promotor i partícip, es consideraran com a contribucions empresarials, a l’efecte del còmput d’aquest límit.

Modificació del text refós de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS)

Les empreses hauran d’estar al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social per accedir a beneficis: Es modifica l’art. 20.1 LGSS: fins ara, només podien obtenir reduccions, bonificacions o qualsevol altre benefici en les bases, tipus i quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, les empreses i altres subjectes responsables del compliment de l’obligació de cotitzar que s’entengui que es trobin al corrent en el seu pagament en la data de la seva concessió; a partir de la reforma, l’àmbit subjectiu s’exigeix “trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social amb relació a l’ingrés per quotes i conceptes de recaptació conjunta, així com respecte de qualsevol altre recurs de la Seguretat Social que sigui objecte de la gestió recaptatòria de la Seguretat Social, en la data de la seva concessió”.

Validesa de les cotitzacions anteriors a l’alta en el RETA: També hi ha novetats en ela validesa a l’efecte de prestacions de quotes anteriors a l’alta en el RETA (és a dir, la producció d’efectes en les prestacions, després de l’ingrés amb el corresponent recàrrec i interessos, en cas de no sol·licitar l’alta malgrat reunir els requisits exigibles): aquesta circumstància només serà de plena aplicació respecte de les altes formalitzades a partir de l’1 de gener de 1994, però respecte de les altes anteriors a aquesta data només serà aplicable a les prestacions causades des de l’1 de gener de 2022.

Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

Es modifica l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors assenyalant que la reducció de jornada per a la cura d’un menor afectat per càncer, o per qualsevol malaltia greu, es podrà estendre fins als vint-i-tres anys sempre que persisteixi la necessitat de la cura directa, contínua i permanent. Addicionalment, aquest dret a la reducció de jornada es podrà exercitar pels qui, si escau, siguin el cònjuge o parella de fet del malalt.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors