Compartir
Aprovada la reforma de les pensions que afecta matèries tan rellevants com la seva revaloració, la jubilació anticipada, el foment de l’envelliment actiu, la prestació per viduïtat, la jubilació forçosa i l’increment d’un 0,6 % de la cotització amb la finalitat de preservar l’equilibri entre generacions.

En el BOE del dia 29 de desembre s’ha publicat la primera reforma del sistema de pensions, mitjançant la Llei 21/2021, de 28 de desembre, que conté importants i rellevants novetats en matèria de Seguretat Social i que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2022.

Destaquem les següents novetats

Nova fórmula de revaloració de les pensions

 • Revalorització anual: Les pensions contributives es revaloraran cada any en funció de la mitjana mensual de l’IPC dels 12 mesos previs a desembre de l’any anterior.
 • Avaluació cada 5 anys: Cada 5 anys s’avaluarà la conveniència d’actualitzar les pensions per mantenir el seu poder adquisitiu.

Jubilació anticipada voluntària

 • Coeficients reductors: Els coeficients reductors oscil·laran d’un màxim del 21 % -en els casos en els quals la jubilació s’anticipa el màxim de vint-i-quatre mesos- a un mínim del 2,81 % -quan tan sols s’avança un mes-.
 • Límit màxim de la pensió: A partir de l’1 de gener de 2024, si la pensió resultant és superior al límit màxim, els coeficients reductors s’aplicaran sobre la pensió respectant aquella limitació.
 • Període transitori per aplicació del límit màxim de la pensió: Es regula un període transitori de deu anys computats des de l’1 de gener de 2024 (sotmès al compliment de determinats requisits) durant el qual aquest límit no no serà aplicable als treballadors la relació laboral dels quals s’hagi extingit abans de l’1 de gener de 2022 o per pactes col·lectius o procediments concursals aprovats abans d’aquella data.
 • Disposició més favorable: Per al reconeixement del dret a pensió, l’entitat gestora aplicarà la legislació vigent en la data del fet causant, quan resulti més favorable als treballadors.

Jubilació anticipada per causa no imputable al treballador

 • Concepte de causa no imputable al treballador: S’inclouen totes les causes per raons objectives i la resolució voluntària per part del treballador derivada dels supòsits previstos en els casos de mobilitat geogràfica, modificació substancial i per incompliments greus de l’empresari.
 • Coeficients reductors: Es fixa coeficients reductors de la pensió amb caràcter mensual en lloc de trimestrals i es modifica les quanties d’aquests coeficients. El coeficient a aplicar estarà determinat per dues variables: (i) cada mes o fracció que, en el moment del fet causant, li falti al treballador per complir l’edat de jubilació ordinària i (ii) el període de cotització acreditat. Els coeficients reductors oscil·laran d’un màxim del 30 % -en els casos en els quals la jubilació s’anticipa quaranta-vuit mesos- a un mínim del 0,5 % -per al supòsit que el fet causant s’avanci un mes-.

Jubilació anticipada per raó de l’activitat i discapacitat

 • Coeficients reductors: Més endavant s’aprovarà coeficients reductors de l’edat de jubilació en determinats sectors d’activitat que es revisaran com a màxim cada deu anys.
 • Funció dels coeficients reductors: Els coeficients reductors no donaran lloc al fet que l’interessat pugui accedir a la jubilació amb una edat inferior a 52 anys ni seran tinguts en compte a l’efecte d’acreditar l’edat exigida per accedir a la jubilació parcial, al complement econòmic per jubilar-se a una edat superior a la mínima i a qualsevol altra modalitat de jubilació anticipada. Aquestes limitacions seran també aplicades als coeficients reductors de l’edat en els casos de jubilació per discapacitat.

Jubilació demorada

 • Justificació: Es pretén incentivar la prolongació de la vida activa més enllà de l’edat legal ordinària de jubilació.
 • Exempcions en la cotització al Regim General de la Seguretat Social: Els períodes en els quals resulti aplicació aquesta exempció seran computats com cotitzats a l’efecte d’accés i determinació de la quantia de les prestacions.
 • Excepcions en la cotització al RETA: Així mateix, els treballadors per compte propi amb una edat igual o superior a seixanta-cinc anys tindran exempcions en la seva cotització a la Seguretat Social.
 • Complement econòmic: S’estipula l’abonament d’un complement econòmic que no resultarà compatible amb l’accés a l’envelliment actiu i es podrà percebre de qualsevol de les següents formes, a elecció de l’interessat: Un 4 % addicional sobre cada any complet cotitzat entre la data en què es va complir l’edat de jubilació i el fet causant a la pensió; Una quantitat a tant alçat per cada any complet cotitzat entre la data en què va complir aquesta edat i l’edat del fet causant de la pensió conforme a una fórmula que depèn dels anys cotitzats; Una combinació de les dues anteriors (pendent de desenvolupament per via reglamentària).

Jubilació activa

 • Principal novetat: Haurà de transcórrer almenys un any des del compliment de l’edat ordinària de jubilació.
 • Treball compatible amb la jubilació: Es podrà realitzar per compte d’altri, a temps complet o a temps parcial, o per compte propi.
 • No s’exigirà: Que les empreses no hagin fet acomiadaments improcedents en els sis mesos anteriors i que hagin de mantenir el nivell d’ocupació existent a l’inici de la compatibilitat entre pensió i feina.

Jubilació forçosa

 • Establiment per conveni col·lectiu: Aquesta mesura sols es podrà imposar per conveni col·lectiu quan (i) el treballador tingui una edat igual o superior a seixanta-vuit anys; (ii) compleixi els requisits per accedir al 100 % de la pensió ordinària de jubilació; i (iii) la mesura estigui vinculada al relleu generacional a través de la contractació indefinida i a temps complet, d’almenys, un nou treballador. També es permetrà per compensar un dèficit de ocupació femenina, en determinades circumstàncies.
 • Comunicació als representants dels treballadors: La decisió extintiva de la relació laboral a través d’aquesta modalitat haurà de ser comunicada, amb caràcter previ, tant als representants legals dels treballadors com al mateix treballador.
 • Convenis col·lectius subscrits abans de l’1 de gener de 2022: Amb caràcter transitori, les clàusules en vigor pactades en els convenis col·lectius subscrits abans de l’1 de gener de 2022 mantindran la seva validesa fins tres anys després de la finalització de la vigència inicial pactada en el conveni col·lectiu de què es tracti. I resultarà d’aplicació íntegra als convenis col·lectius que se subscriguin a partir d’aquesta data.

Reducció de la cotització per a treballadors més grans de seixanta-dos anys en processos d’incapacitat temporal

Es redueixen en un 75 % les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes durant la situació d’incapacitat temporal dels treballadors més grans de seixanta-dos anys.

Increment en la cotització a la Seguretat Social com a mecanisme d’equitat intergeneracional

A partir de 2023 s’incrementarà la cotització en un 0,6% seguint l’estructura de l’actual distribució entre empresa i treballador. Aquesta cotització es mantindrà fins a 2032.

Drets adquirits

 • Treballadors amb contractes extingits o suspesos abans de l’1 d’abril del 2013: Es manté aplicables a les legislacions anteriors per a causar dret a la pensió de jubilació a les persones que: (i) hagin extingit el seu contracte abans l’1 d’abril de 2013; o (ii) hagin vist suspesa o extingida la seva relació laboral com a conseqüències d’expedients de regulació d’ocupació o convenis col·lectius de qualsevol àmbit per decisions de procediment concursals. En tots dos casos, i des de llavors, no s’hauran d’haver reincorporat al mercat laboral.
 • Jubilacions anticipades anteriors al 31 de desembre del 2021 en cas de llarg període de cotització: S’estableix un complement econòmic per a aquelles persones que hagin accedit a una pensió de jubilació de forma anticipada entre l’1 de gener de 2002 i el 31 de desembre 2021, en determinats supòsits de llargs períodes de cotització.
Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors