Compartir
Importants mesures fiscals per el 2022, com la minoració en l’IRPF del límit general per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, la pròrroga dels límits excloents dels mòduls IRPF/IVA, l’establiment d’una tributació mínima en l’impost sobre societats o la reducció de la bonificació d’aquest impost per a les entitats dedicades al lloguer d’habitatge.

En el BOE del 29 de desembre de 2021 s’ha publicat la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022 que contempla una sèrie d’importants mesures fiscals, de les que destaquem les següents:

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social

Amb efectes des de l’1 de gener de 2022, es redueix de 2.000 a 1.500 euros anuals la quantitat màxima anual que es permet aportar a plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència severa o gran dependència.

Així mateix, quan l’increment provingui de contribucions empresarials el límit resultant s’eleva de 8.000 a 8.500 euros. No obstant això, es preveu que aquest límit es pugui incrementar no sols mitjançant la realització de contribucions empresarials, com ja succeeix, sinó també mitjançant aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a la respectiva contribució empresarial. A més, es precisa que, a aquest efecte, tindran la consideració d’aportacions del treballador les quantitats aportades per l’empresa que derivin d’una decisió del treballador.

Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF per a 2022

Es prorroguen per a 2022 els límits excloents en estimació objectiva (mòduls) de l’IRPF i IVA.

Així, amb efectes des de l’1 de gener de 2022 les magnituds queden fixades en:

  • 250.000 euros, tenint en compte el volum d’operacions del conjunt de les seves activitats econòmiques en l’exercici immediatament anterior, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals.
  • 125.000 euros, tenint en compte el volum dels rendiments íntegres de l’any immediat anterior que correspongui a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal.
  • 250.000 euros, tenint en compte el volum de les compres en béns i serveis l’any anterior, excloses les adquisicions d’immobilitzat.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Establiment de tributació mínima per a contribuents amb volum anual de negoci d’almenys 20.000.000 euros.

Amb efectes per als períodes que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2022, s’introdueix una regla de tributació mínima del 15 % en l’impost sobre societats amb algunes excepcions, com ara les que fan referència a les cooperatives o entitats de nova creació.

Reducció de la bonificació per a les entitats dedicades a l’arrendament d’habitatge

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2022, i amb vigència indefinida, es redueix del 85 % al 40 % la bonificació fiscal per a les entitats que es dediquen a l’arrendament d’habitatge.

Deduccions i bonificacions de la quota íntegra del grup fiscal

La quota íntegra del grup fiscal minorada en l’import de les deduccions i bonificacions que poguessin resultar d’aplicació, no podran donar lloc, en cap cas, a una quota líquida negativa.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

Tributació mínima

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2022 als no residents amb establiment permanent se’ls aplicarà la tributació mínima del 15 % que hem vist en l’impost sobre societats.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’exercici 2022

A semblança de la pròrroga en l’IRPF dels límits quantitatius per aplicar el mètode d’estimació objectiva, es prorroguen per al període impositiu 2022 els límits per a l’aplicació del règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, en l’IVA.

Així, amb efectes des de l’1 de gener de 2022 les magnituds queden fixades en:

Respecte del règim simplificat de l’IVA:

  • 250.000 euros, tenint en compte el volum d’ingressos del conjunt de les seves activitats empresarials o professionals en l’exercici immediatament anterior, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes.
  • 250.000 euros, tenint en compte les adquisicions i importacions de béns i serveis per al conjunt de les seves activitats empresarials o professionals, excloses les relatives a elements de l’immobilitzat, de l’any immediat anterior.

Respecte del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA:

  • 250.000 euros, tenint en compte les adquisicions i importacions de béns i serveis per al conjunt de les seves activitats empresarials o professionals, excloses les relatives a elements de l’immobilitzat, realitzades l’any immediat anterior.

ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES

Taxes

  • S’eleva en un 1 per cent l’import a exigir per les taxes de quantia fixa, excepte les que s’hagin creat o actualitzat específicament per normes dictades des de l’1 de gener de 2021, a fi d’adequar-ne l’augment de costos de la prestació o realització dels serveis o activitats pels quals s’exigeixen. L’excepció anterior s’estén igualment, a la taxa de regularització cadastral.

Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)

Es fixen les seves quanties per a 2022 que es veuen incrementades en un 2,5 per cent respecte a anys anteriors i són les següents:

a) diari, 19,30 €

b) mensual, 579,02 €

c) anual, 6.948,24 €,

d) en els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional (SMI) ha estat substituïda per la referència a l’IPREM serà de 8.106,28 € quan les normes es refereixin a l’SMI en còmput anual, tret que excloguessin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.948,24 €.

Interès legal dels diners i interès de demora

Es fixen l’interès legal dels diners i l’interès de demora en un 3 % i en un 3,75 %, respectivament, no sofrint variació, per tant, respecte a anys anteriors. 

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors