Compartir

El BOE del passat 4 de juliol va publicar la Llei de pressupostos generals de l’Estat pel 2018. Destaquem les següents mesures de caràcter laboral i en relació al sistema de Seguretat Social.

Cotització al Regim General de la Seguretat Social. Novetats amb efectes del dia 1.8.2018:

 • Base màxima de cotització a la Seguretat Social:
  • 3.803,70  € mensuals o 126,79 € diaris. (Increment de l’1,4%)
  • Aquestes bases s’aplicaran a tots els sistemes de la Seguretat Social que el tinguin establert un límit màxim i a totes les categories professionals.
 • Bases mínimes de cotització a la Seguretat Social: S’han incrementat en un 4% les bases fins ara vigents per cada grup de cotització.
 • Tipus de cotització al Règim General: Es mantenen els tipus actuals.
 • Personal exclusiu d’oficina: S’inclou en el quadre II de la tarifa d’accidents de treball i malalties professionals, apartat “a”, als treballadors que realitzin exclusivament treballs propis d’oficina en les oficines de l’empresa, encara que aquells treballs es corresponguin amb l’activitat habitual de l’empresa.

 

Cotització al Regim Especial de la Seguretat Socials pels treballadors per compte propi o autònoms. Novetats amb efectes del dia 1.8.2018:

 • Base màxima: 3.803,70 € mensuals. (Increment del 1,4%)
 • Base mínima: 932,70 € mensuals. (Increment del 1,4%)
 • Tipus de cotització:
  • 29,80%, la qual cosa representa una quota mensual a pagar per l’autònom d’un mínim de 277,94 €, i un màxim de 1.133,50 €.
  • Quan l’interessat no s’hagi acollit a la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà del 26,5%, és a dir, una quota mensual de 247,17 € i un màxim de 1.007,98 €.
 • Límits a l’elecció de base de cotització:
  • Menors de 47 anys: podran escollir qualsevol base de cotització compresa entre la màxima i la mínima.
  • Amb 47 anys:
   • Si la seva base de cotització en el mes de desembre de 2017 era igual o superior a 2.023,50 €, o si haguessin estat alta amb posterioritat a la data esmentada, podran escollir qualsevol base de cotització compresa entre la màxima i la mínima.
   • Si la seva base de cotització  es  inferior a 2.023,50 € mensuals, no podran escollir una base de quantia superior a 2.052,00 €, tret que haguessin exercitat la seva opció en aquest sentit abans del 30-6-2018.
  • Amb 48 anys complerts o més:
   • Podran escollir una base entre  1.005,90 i 2.052,00 € mensuals.
   • Si es tracta del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció es posi al capdavant del mateix donant-se d’alta en aquest règim especial amb 45 anys o més l’elecció de base estarà compresa entre les quanties de 932,70 € i 2.052,00 €.
  • Els qui abans dels 50 anys, haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social per espai de 5 anys o més:
   • Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 2.023,50 € mensuals, podran cotitzar per una base compresa entre els 932,70 € mensuals i els 2.052,00 € mensuals.
   • Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.023,50 € podran cotitzar per una base compresa entre els 932,70 € mensuals i l’import d’aquella incrementada en un 1,4%, amb el límit de la base màxima de cotització.
  • Autònoms societaris:
   •  Base mínima: 1.199,10 € mensuals. Excepte que haguessin causat alta inicial, en quin cas, durant els 12 primers mesos de la seva activitat, en quin cas la seva base mínima serà la general de 932,70 € mensuals.
  • Autònoms amb més de 10 treballadors contractats en algun moment de l’any 2017:
   • Base mínima: 1.199,10 € mensuals.
 • Treballadors autònoms que cotitzin simultàniament en el Règim General: En cas que la suma de cotitzacions el 2018 hagi estat igual o superior a 12.917,37 €, tindran dret a la devolució del 50% de l’excés, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en el RETA. La devolució s’haurà de produir abans del dia 1 de maig de l’any següent.
 • Tarifa plana rural:  S’amplia en 12 mesos la tarifa plana de 50 € quan el treballador autònom realitzi la seva activitat en un municipi de menys de 5.000 habitants, mantingui l’alta en el municipi durant els dos anys següents i hi segueix.hi empadronat durant els 4 anys següents a l’alta.

 

Cotització al Sistema Especial d’empleats de la llar:

 • Des del 2014 al 2023: Les retribucions i bases de cotitzacions s’incrementaran en la mateixa proporció en que augmenti el salari mínim interprofessional en cada un d’aquests anys.
 • A partir del 2024: La  base de cotització no podrà ser inferior a la mínima que s’estableix-hi en caràcter general.

 

Subsidis, prestacions i altre ajuts econòmics:

 • Sistema general de garantia juvenil: Els joves inscrits en el Sistema nacional de garantia juvenil que subscriguin un contracte per la formació i l’aprenentatge de durada mínima un any rebran un subsidi de 430 € mensuals que es sumaran al salari que rebi el jove a l’empresa. (Aquesta disposició està en espera del seu desenvolupament reglamentari).
 • Crèdit per a la formació contínua:
  • Les empreses que durant el 2018 obrin nous centres de treball i les empreses de nova creació, disposaran d’un crèdit de 65 € per cada nou treballador incorporat.
  • Les empreses que durant l’any 2018 concedeixin permisos individuals de formació als seus treballadors disposaran d’un crèdit addicional. (Aquesta disposició queda pendent de desenvolupar per ordre ministerial).
 • Subsidi extraordinari d’atur:
  • Import: 80% de l’IPREM. Es a dir, 430 € mensuals el 2018.
  • Durada: 6 mesos a partir del 5.7.2018, prorrogables automàticament per nous períodes semestrals mentre la taxa d’atur no es situí per sota el 15%,
  • Requisits:
   • Estar inscrit com a demandant d’ocupació el 1.5.2018.
   • Haver esgotat els subsidis ordinaris i no tenir dret a la prestació d’atur.
   • Ser aturats de llarga durada (almenys 360 dies en els darrers 18 mesos).
   • No tenir l’edat per poder accedir a cap pensió de jubilació.
   • No tenir rendes superiors al 75% del SMI excloses pagues extra (551,93 € mensuals el 2018) i tenir càrregues familiars.
   • Haver cessat de forma involuntària en el darrer treball realitzat.
   • Acreditar haver estat buscat feina durant el mes anterior a la data de la sol·licitud.
 • Bonificació per conversió en indefinits dels contractes per a la formació i aprenentatge celebrats amb joves. Consistirà en una bonificació en les quotes empresarials de 250 € al mes (3.000 €/any) durant 3 anys.
 • Bonificació pel risc durant l’embaras, la lactància o de malaltia professional: Es manté la bonificació del 50% de la cotització empresarial.
 • Treballadors fixe discontinus dels sectors de turisme, comerç i hoteleria, vinculats a l’activitat turística: Durant el 2018, bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social.

 

Bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social:

 • Risc durant l’embaràs o durant la lactància natural: bonificació del 50% de l’aportació empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.
 • Malaltia professional: quan es produeix un canvi en el lloc de treball, compatible amb l’estat del treballador en la mateixa empresa o en una altra diferent, es podrà bonificar l’empresa en el 50% de la quota empresarial per contingències comunes en les condicions que s’estableixin reglamentàriament.
 • Treballadors amb contracte fix discontinu: es manté el 50% de la bonificació de la quota empresarial per contingències comunes, així com desocupació, FOGASA i formació professional en els sectors de turisme, comerç i hostaleria que generi activitat els mesos de febrer, març i novembre de cada any.

Ampliació del permís de paternitat:

 • Durada: S’amplia el permís de paternitat a 5 setmanes, és a dir, una setmana més a les 4 vigents, que són ininterrompudes, si bé aquesta cinquena setmana es podrà gaudir en un altre moment dins dels 9 mesos següents al naixement, previ acord amb l’empresari.
 • Forma: La suspensió del contracte per aquesta causa, es podrà gaudir en règim de jornada completa o parcial d’un mínim del 50%, així mateix, previ acord de les parts.

Increment i límit màxim de les pensions:

 • En general: Les pensions es revaloren un 0,25%, si bé algunes d’elles s’incrementen entre un 1 i un 3%, segons el tipus i el seu nivell.
 • Pensions de viduïtat: El percentatge a percebre sobre la base de cotització en concepte de pensió de viduïtat per a pensionistes amb 65 anys o més que no percebin una altra pensió pública passa del 52% al 54%.
 • La pensió màxima no podrà superar la quantia de 36.609,46 euros anuals.

 

Altres novetats:

 • Autònoms a temps parcial: S’ajorna, sine die, l’entrada en vigor de les disposicions de l’Estatut del treball autònom quant a la possibilitat que els treballadors per compte propi exerceixin la seva activitat a temps parcial i l’establiment d’un sistema de cotització a temps parcial d’aquests treballadors.
 • Treballadors públics: La jornada de treball general en el sector públic queda establerta, en mitjana setmanal, en trenta-set hores i mitjana, sense perjudici de les jornades especials existents o que, si escau, s’estableixin.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083 o per correu electrònic adreçat a alguna de les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat,o, montsepla@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors