Compartir

La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social ha adoptat el Criteri 5/2020, de 20 de març per aclarir els dubtes de la prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Destaquem el següent:

Qui te dret a la prestació ? Les persones que estiguin d’alta en el Regim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA) encara que no cotitzin per la contingència de cessament d’activitat.

Quins son els requisits ?

 • Estar afiliats i en alta en el RETA, en la data de la declaració de l’estat d’alarma (14 de març).
 • En el cas que la seva activitat no hagués estat suspesa per la declaració de l’estat d’alarma, haurà d’acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75%, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. Si no ho estigués, tindrà una oportunitat per posar-se al corrent.

 

Pel que fa a les a les activitats que no hagin estat directament suspeses, com es calcula la reducció de la facturació ? i quina documentació s’haurà d’aportar ?

 • Quan el treballador autònom no porti d’alta els 6 mesos naturals exigits per acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat.
 • L’acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà mitjançant l’aportació de la informació comptable o llibres de registre fiscals que ho justifiqui.
 • Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres ho podran acreditar per altres mitjans.
 • La sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una declaració jurada en la qual es faci constar que compleixen tots els requisits exigits per causar dret a aquesta prestació.

 

Quin es el termini per sol·licitar la prestació ?

 • Un mes, que  finalitza el 14 d’abril (sens perjudici del que es pugui acordar si, com està anunciat, es prorroga l’estat d’alarma).

 

Quina es la quantia de la prestació ?

 • La quantia serà equivalent al 70% de la mitjana de les cotitzacions dels 12 mesos anteriors.
 • Quan no s’acrediti el període mínim de 12 mesos de cotització, la quantia de la prestació serà de 661,00 euros mensuals
 • Hi ha uns límits màxim i mínim que estan en funció de l’Indicador Públic de Rendes d’efectes múltiples (IPREM) incrementat en 1/6 part: 627,48 €
  • Màxim: Sense fills a càrrec: 1.098,00 €; amb un fill a càrrec: 1.255,00  €; amb dos o més fills a càrrec: 1.411,80 €.
  • Mínim: 671,40 € amb fills a càrrec o 502,00 €, sense fills a càrrec.

 

S’haurà de seguir cotitzant mentre es percebi la prestació ?

 • No s’haurà de cotitzar. Tampoc s’haurà de tramitar cap baixa.
 • Si s’hagués cotitzat es podrà demanar la devolució de la part proporcional cotitzada quan es demani la prestació.

 

Quina es la durada de la prestació ?: Un mes, i s’ampliarà, en el seu cas, fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma.

 

Quins altres beneficis hi ha ? La concessió d’aquesta prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur i el temps durant el qual es percebi s’entendrà com a cotitzat

 

Hi ha alguna incompatibilitat  ? No tindran dret a aquesta prestació els treballadors autònoms que tinguin dret a una altra prestació del Sistema de Seguretat Social.

 

Que més s’ha de tenir en compte ? Si també s’hagués tramitat suspensió de contractes o reducció de jornada del personal a causa del coronavirus, s’haurà d’adjuntar una còpia de la sol·licitud.

Som assessors laboral i de la Seguretat Social i seguim al vostra costat. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors