Compartir
En el BOE del dia 15 de febrer, s’ha publicat el Reial Decret 99/2023, que fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per al 2023 en 1.080 euros mensuals en 14 pagues. L’increment tindrà caràcter retroactiu a l’1 de gener d’aquest any.

El salari mínim interprofessional (SMI) per al 2023 que s’ha incrementat en un 8% respecte a l’establert per a l’any 2022, i queda fixat en la forma següent:

Quantia:

 • Amb caràcter general: 36 euros/dia o 1.080 euros/mes, segons el salari estigui fixat per dies o per mesos, per a qualsevol activitat a l’agricultura, a la indústria i als serveis, sense distinció de sexe ni edat de les persones treballadores.
 • Treballadors eventuals i temporers: 51,15 euros/jornada legal en l’activitat per a les persones treballadores eventuals i per a les temporeres i temporers els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies.
 • Treballadors de la llar: 8,45 euros/hora efectivament treballada per a les empleades i empleats de la llar que treballin per hores, en règim extern.

Observacions:

 • En diners: Aquestes quanties comprenen tan sols les retribucions en diners -sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la seva minoració
 • Jornada completa: Les quanties s’entenen referides a la jornada legal de treball de cada activitat, per la qual cosa s’aplicarà l’SMI a prorrata en cas de fer-se una jornada inferior.
 • Compensació i absorció: En aquells supòsits en què la retribució dels treballadors superi, en conjunt i còmput anual, els 15.120 euros, aquestes percepcions són compensables amb els ingressos que per tots els conceptes vingueren percebent els treballadors en còmput anual i jornada completa d’acord amb normes legals o convencionals, laudes arbitrals i contractes individuals de treball en vigor en la data de promulgació de la norma.
 • No aplicació:
  • Aquest nou SMI no serà aplicable quan el SMI s’utilitzi com a indicador o referència del nivell de renda per determinar la quantia de determinades prestacions o per accedir a determinades prestacions, beneficis o serveis públics, llevat de disposició expressa en contra.
  • A qualsevol contracte i pactes de naturalesa privada vigents a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret que utilitzin l’SMI com a referència a qualsevol efecte, llevat que les parts acordin l’aplicació de les noves quanties de l’SMI.

Entrada en vigor:

El Reial decret entrarà en vigor el 16 de febrer del 2023, però les noves quanties de l’SMI tindran efectes retroactius des del dia 1 de gener del 2023.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors