Compartir

El BOE d’avui, 18 de març, publica el RDL 8/2020, que inclou una bateria de mesures per pal·liar la crisi del coronavirus.

Resumim i destaquem les següents:

I.- Mesures de suport a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables.

(Consumidor vulnerable o en risc d’exclusió social: Es refereix a les persones amb pocs recursos definides en els arts. 3 i 4 del R.D. 897/2017)

 

Garantia de subministrament d’aigua i energia a consumidors vulnerables:

 • Suspensió del subministrament: Fins el 18 d’abril no es podrà suspendre el subministraments per qualsevol causa, inclosa falta de pagament.
 • Telecomunicacions: Com a novetat, també es garanteix el servei de telecomunicacions als treballadors vulnerables.

 

Caràcter preferent del treball a distància (Tele treball):

 • El tele treball es prioritari: Les empreses hauran de permetre el treball a distància sempre que sigui tècnica i raonablement possible i si l’esforç d’adaptació necessari resulta proporcionat. Aquesta i altres mesures alternatives hauran de ser prioritàries en front del cesse temporal o de la reducció de l’activitat.
 • Avaluació de riscos laborals: El mateix treballador podrà fer, voluntàriament, l’avaluació dels riscos del  lloc de treball a distància.

 

Dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada:

 • Atenció a familiars: Els treballadors assalariats podran adaptar o reduir la seva jornada de treball, fins a un 100%, per atendre familiars que per raó d’edat, malaltia o discapacitat, necessitin atenció personal i directa a conseqüència del coronavirus, inclòs si es a causa del tancament de les escoles.
 • Justificació: Aquests drets els hauran d’exercir de forma justificada, raonable i proporcionada.
 • Salari: La reducció de la jornada comportarà una reducció proporcional del salari.

 

Moratòria en el pagament de les hipoteques per a l’adquisició de l’habitatge habitual:

 • Deutes hipotecaris: S’estableix una moratòria en el pagament de les quotes de les hipoteques per als deutors hipotecaris en situació d’especial vulnerabilitat que vegin els seus ingressos reduïts. La finalitat és que cap persona en una situació econòmica difícil perdi el seu habitatge.
 • Fiadors: Aquesta mesura també podrà beneficiar als fiadors i als hipotecants no deutors.
 • Termini: L’entitat financera haurà d’implementar la moratòria en el termini de 15 dies des de que se l’hi hagués demanat i haurà de comunicar al Banc d’Espanya la seva existència i durada.

 

Prestació extraordinària per cessament d’activitat: Els treballadors autònoms que estiguin afiliats i en el RETA i que estiguin al corrent de cotització, tindran dret a aquesta prestació en les següents condicions:

 • Vigència: Un mes a partir del 14 de març. Si es prorrogués l’estat d’alarma la prestació també es prorrogarà fins el darrer dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma.
 • Autònoms que hi tenen dret: Els que tinguin la seva activitat suspesa per l’estat d’alarma o els que la seva facturació el mes anterior a aquell en el que demani la prestació no sigui superior al 75% de la mitjana de facturació del semestre anterior.
 • Quantia de la prestació: 70% de la base reguladora calculada en funció de la cotització
 • Cotització: El temps en que es rebi la prestació s’entendrà com a cotitzat.

 

Interrupció del termini per a la devolució de productes durant la vigència de l’estat d’alarma: Durant la vigència de l’estat d’alarma queden interromputs els terminis de devolució dels productes comprats per qualsevol modalitat.

 

II.- Mesures que poden adoptar les empreses afectades pel coronavirus en relació als seus treballadors.

 

Suspensió de contractes i reduccions de jornada per força major:

 • Justificació: Es considera força major qualsevol eventualitat que es pugui acreditar que sigui causa directa de pèrdues d’activitat a conseqüència del coronavirus.
 • Especialitats de la tramitació dels expedients de suspensió i reducció de jornada:

  • A la sol·licitud s’hi haurà d’adjuntar un informe del que resulti la relació existent entre la pèrdua d’activitat i el coronavirus.
  • La resolució es dictarà en el termini màxim de 5 dies i els seus efectes seran des de la data del fet causant de la força major.
 • Cotització empresarial a la Seguretat Social mentre duri la suspensió dels contractes o la reducció de la jornada:
  • Empreses de fins a 50 treballadors: Exoneració del 100%.
  • Empreses de 50 treballadors o més: Exoneració del 75%.

 

Suspensió de contractes i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció:

 • Justificació: El tràmit es farà seguint aquest procediment quan es pugui acreditar que el coronavirus ha estat causa de pèrdues d’activitat encara que aquesta causa sigui indirecta.
 • Especialitats de la tramitació de l’expedient: El període de consultes no excedirà el termini màxim de 7 dies i l’informe de la Inspecció de Treball, que serà potestatiu, tampoc podrà excedir dels 7 dies.

 

Especialitats de la protecció dels treballadors en atur per suspensió de contractes o reducció de jornada en qualsevol dels dos casos anteriors i mentre es mantingui la situació extraordinària a causa del coronavirus.

 • No cal cotització mínima: No s’exigirà període mínim de cotització per accedir a la prestació d’atur.
 • Extinció del contracte: El temps d’atur consumit per aquesta causa, no es tindrà en compte en cas que posteriorment s’extingís el contracte de treball per la mateixa causa extraordinària.
 • Treballadors fixes discontinus: En el cas de treballadors fixes discontinus, s’estableix que el temps d’atur consumit per causa del coronavirus el podran tornar a consumir, amb un màxim de 90 dies, quan tornin a tenir dret a la prestació d’atur en finalitzar la temporada. Pel que fa al temps de cotització es tindrà el compte el que haguessin cotitzat l’any natural anterior en base al mateix contracte.
 • Durada: La sol·licitud de la prestació fora de termini no implicarà la reducció de la seva durada.
 • Pròrroga: El subsidi d’atur es prorrogarà d’ofici encara que no hi hagi sol·licitud de l’interessat.

 

III. Garantia de liquiditat per a les empreses

 

Línia d’avals: L’Estat podrà concedir avals a la finançament que les entitats bancàries concedeixin a les empreses per causa del coronavirus.

Suspensió de terminis en el procediment tributari:

 • Els següents terminis que no haguessin finalitzat abans del dia 18 de març, quedaran prorrogats fins el dia 30 d’abril del 2020:
  • Pagaments ajornats i fraccionats.
  •  Per atendre requeriments, diligències i sol·licituds d’informació.
  • Per formular al·legacions.
 • El termini comprés entre els dies 18 de març i 30 d’abril no computarà als efectes de durada màxima dels procediments ni per determinar els terminis de caducitat.
 • Als efectes de termini de recurs, quan s’acrediti un intent de notificació entre els dies 18 de març i 30 d’abril, s’entendrà que la notificació s’ha produït el 30 d’abril del 2020.

 

Assentaments registrals: Queda en suspens el termini de caducitat dels assentaments registrals des del 18 de març, fins que finalitzi l’estat d’alarma.

Concurs de creditors: Els terminis que tenen els deutors per a presentar concurs de creditors quedaran prorrogats fins a transcórrer dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

 

IV.- Altres disposicions:

 

Pròrroga de vigència dels DNI.– Els DNI de les persones majors d’edat que caduquin a partir del 14 de març, es consideren prorrogats fins el dia 13 de març del 2021.

Compromís empresarial de mantenir la ocupació.- Segons la disposició addicional sisena, les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral previstes en aquest Decret Llei queden subjectes al compromís de l’empresa de mantenir la ocupació durant sis mesos a partir de la data de represa de l’activitat.

 

Atenció: Per major concreció i claredat, hem intentar resumir en poc espai 46 pàgines de lletra petita del BOE. Estem a disposició dels nostres clients per informar-los amb més detall dels aspectes concrets que els interessi.

Consultes fiscals a: antoninavarro@rm-assessor.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

Consultes laborals a rosaclara@rm-assessors.cat.

Consultes jurídiques a juridic@rm-assessors.cat.

Seguim al vostre costat. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors