Compartir

En ús de les competències que Catalunya manté en matèria de dret civil, el Parlament català a aprovat en els darrers mesos i molt probablement amb vistes al final de legislatura, diverses lleis de les que us adjuntem els arxius amb el text corresponent i de les que en destaquem el següent:

1.- Llei 6/2015, del 13 de maig , d’harmonització del Codi civil de Catalunya:

 • Les successives aportacions a un patrimoni protegit s’hauran de formalitzar en escriptura pública.
 • Els efectes hereditaris es considera que dues persones han mort a l’hora (commoriència) quan la causa de la mort sigui la mateixa (Ex. accident) i hagi transcorregut menys de 72 hores entre les dues morts.
 • Els censos quedaran extingits per la marca d’exercici de les pretensions del censalista durant un termini de 10 anys.
 • Els fideïcomisos condicionals es podran cancel·lar en el Registre de la Propietat si s’acredita la mort del fiduciari amb qualsevol mitjà de prova i, en tot cas, una vegada transcorregut un termini de 90 anys des de la venda de la finca.

2.-Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives:

 • La nova llei no imposa un únic model d’empresa cooperativa, sinó que obre un ventall de possibilitats, i és la
  cooperativa mateixa la que, mitjançant l’autonomia de voluntat dels socis, s’auto regula en els estatuts socials i decideix quina fórmula d’entre les diferents possibles s’adapta millor a la seva realitat.
 • Es persegueix que cada una de les seccions de la cooperativa pugui dur a terme separadament la distribució del resultat comptable i la imputació de pèrdues.
 • Les convocatòries a les assemblees es podran fer mitjançant anuncis en el web corporatiu.
 • Les cooperatives de fins a 10 socis es podran inscriure en el Registre de Cooperatives mitjançant un procediment exprés, més senzill.
 • S’ introdueixen noves categories de socis, com ara el soci temporal.
 • S’admet una categoria de soci col·laborador que sols aporti capital, sense dret a vot. Aquest tipus de soci podrà transmetre les seves aportacions amb total llibertat.
 • Els socis podran decidir que persones no sòcies formin part del consell rector de la cooperativa.
 • Es rebaixa al 20% el percentatge dels excedents que la cooperativa haurà de destinar al fons de reserva obligatori.
 • s’obre la possibilitat que les empreses de caire individual puguin accedir com a sòcies a una cooperativa de segon grau sense necessitat d’integrar-se necessàriament a una cooperativa de primer grau.

3.- Llei 18/2015, del 29 de juliol, de la propietat temporal i de la propietat compartida:

 • La propietat temporal atorgarà al seu titular un poder idèntic al del propietari però limitat en el temps: Mínim 10 anys i màxim 99 anys. El propietari original podrà disposar de la propietat mentre estigui cedida temporalment a condició que no perjudiqui el dret del propietari temporal i recuperarà el bé, lliure de càrregues, al seu venciment.
 • Per la propietat compartida un dels titulars (anomenat propietari material) adquirirà una quota de la propietat més la totalitat dels drets d’ús i gaudi de l’immoble i el dret d’anar adquirint gradualment la quota de propietat restant de l’altra titular (anomenat propietari formal). De no haver-hi pacte en contra totes les despeses, inclòs les de caràcter fiscal, seran a càrrec del propietari material. També s’admet el pacte de que la quota que hagués adquirit el propietari material reverteix-hi altra vegada al propietari formal.

4.- Llei 25/2015, del 30 de juliol. del voluntariat i de foment de l’associacionisme:

 • Aquesta llei s’aplicarà a les entitats privades sense ànim de lucre amb programes de voluntariat, i a les persones físiques que duguin a terme activitats d’interès general. S’aplicarà sempre que despleguin la seva activitat exclusivament a Catalunya encara que tinguin el seu domicili social en un altra lloc.
 • Entre d’altres obligacions preveu que les entitats facin signar als voluntaris un document de compromís i formalitzar una assegurança que cobreixi la responsabilitat del voluntari. El document de compromís no caldrà que el signin els voluntaris que siguin socis de l’entitat.
 • L’entitat haurà de dur un registre de voluntaris i disposar d’un pla de voluntarietat o de participació que reculli els aspectes relatius a la gestió dels voluntaris dins de l’entitat i disposar d’un pla de formació. Alguna d’aquestes funcions es podran delegar a la federació de la que l’entitat en formi part.

juridica7

Som assessors jurídics. Ens podeu consultar sense compromís trucant al 972 426 004, o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres advocats: martaromaguera@rm-assessors.cat, jesussanchez@rm-assessors.cat o cristinaromaguera@rm-assessors.cat.

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors